Beret TRIO

OPIS DZIAŁANIA

Beret Trio 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy

2. Pszenica jara zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy

3. Jęczmień ozimy zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

4. Jęczmień jary zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

5. Pszenżyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż

6. Żyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, głownia źdźbłowa żyta

Maksymalna dawka: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody.
Zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Beret Trio 060 FS. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem. Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna. Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.

Uwagi: Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.