Amistar OPTI 480SC 5l

O produkcie

Amistar Opti 480 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego w celu zwalczania alternariozy cebuli, mącznika rzekomego, zgnilizny szyjki cebuli w uprawie cebuli z siewu, antraknozy fasoli, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej w uprawie fasoli szparagowej, askochytozy grochu, mączniaka rzekomego grochu, szarej pleśni, zarazy ziemniaka w uprawie pomidora pod osłonami, czerni krzyżowych, szarej pleśni i mączniaka rzekomego w uprawie kalafiora oraz alternariozy naci i mączniaka prawdziwego w uprawie marchwi. Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

Zawartość substancji czynnych

− chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl; związek z grupy ftalanów) – 400 g/l (32,8%),

− azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (6,56%).

Stosowanie środka

Cebula

alternarioza cebuli, mączniak rzekomy cebuli, zgnilizna szyjki cebuli

 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 14 dni.

Fasola

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy kwitnienia.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 14 dni.

Groch

askochytoza, mączniak rzekomy

 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju strąków.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 14 dni.

Kalafior

czerń krzowych, szara pleśń, mączniak rzekomy

 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 14 dni.

Marchew

alternarioza naci, mączniak prawdziwy.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 10 dni.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2.0 – 2,5 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
 • Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
 • Zalecane spryskiwanie drobnokropliste.

Pomidor pod osłonami

szara pleśń, zaraza ziemniaka

 • Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 ml środka w 100 litrach wody)
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25% (200-250 ml środka w 100 litrach wody).
 • Wyższe stężenie środka stosować w okresie dużego zagrożenia chorobami.
 • Dawka cieczy użytkowej: 100 l /1000 m2.
 • Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.
 • Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu Usuń powtórzony wyraz objawów chorób.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: 14 dni.

Uwagi:

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym sposobie działania.

Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać  trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,

-unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkich zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej iktóre zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowania cieczy roboczej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • W przypadku uprawy grochu, fasoli, cebuli, marchwi i kalafiora:
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W przypadku uprawy grochu, fasoli, cebuli, marchwi i kalafiora:
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej roślinnością o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszarze, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • cebula, fasola, groch, kalafior, marchew – 14 dni,
 • pomidor pod osłonami – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0oC-30oC.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środkach zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

– W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

– W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

– W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM  ZATRUĆ lub lekarzem.

– W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

– W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.