PROCAM Agronomia Sukcesu > Produkty > Regulatory wzrostu > ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL

ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL

O produkcie

Antywylegacz Płynny 725 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowanym w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa.

Antywylegacz płynny 725 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór zbóż maszynami żniwnymi zapobiegając powstawaniu strat wynikających z niewykształcenia i porastania ziarna, w następstwie wylegania zbóż.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

chlorek chloromekwatu – (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 725 g/l (63,8%).

Stosowanie środka

Antywylegacz Płynny 725 SL stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w takich warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.

PSZENICA OZIMA

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania:

– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha,

– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:

– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha.

– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha.

Środek w dawce 2,1 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:

– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,

– II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

Termin stosowania:

Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


PSZENICA JARA

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ŻYTO OZIME

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Środek w dawce 2,0 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:

– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,

– II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH31-32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


OWIES

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31-34).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować:

– na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,

– w temperaturze powietrza poniżej 10ºC i powyżej 25ºC,

– przed przymrozkami,

– na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem,

– na rośliny mokre,

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem, nie przetrzymywać dłużej niż 4 godziny.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po przerwie w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
  • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
  • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

  • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • zboża – 63 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

  • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać: – w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą dla zwierząt.

Zapewnić temperaturę przechowywania w zakresie 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Kategoria: