Apacz 50WG 100g

O produkcie

Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniakach, mszycy jabłoniowej i mszycy jabłoniowobabkowej w jabłoni, miodówki gruszowej w gruszy, mączlika szklarniowego w uprawie szklarniowej gerbery, wciornastka zachodniego w uprawie szklarniowej sępolii i gerbery. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

chlotianidyna – związek z grupy neonikotynoidów – 500 g/kg (50%).

Opis działania

Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniakach, mszycy jabłoniowej i mszycy jabłoniowobabkowej w jabłoni, miodówki gruszowej w gruszy, mączlika szklarniowego w uprawie szklarniowej gerbery, wciornastka zachodniego w uprawie szklarniowej sępolii i gerbery. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Stosowanie środka

1. Ziemniak

larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
 • Środek stosować w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw od fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju kwiatostanu.
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Jabłoń

mszyca jabłoniowa

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

mszyca jabłoniowo – babkowa

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
 • Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. Grusza

miodówka gruszowa

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
 • Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii miodówki, gdy owoce osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4. Gerbera w szklarni

mączlik szklarniowy

 • Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w 100 litrach wody).
 • Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w 100 litrach wody).
 • Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

5. Sępolia, gerbera w szklarni

wciornastek zachodni

 • Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w 100 litrach wody).
 • Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w 100 litrach wody).
 • Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
 • Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.

2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

3. Środek stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

– 8 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy jabłoni i gruszy;

– 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy ziemniaka;

– 40 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy jabłoni i gruszy.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Nie stosować, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.

Stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

Nie stosować, gdy występuje bardzo duże nasilenie występowania mszyc produkujących spadź.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Ziemniak – 7 dni
 • Jabłka – 21 dni
 • Gruszki – 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.