BETASANA COMPACT 160 SC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

BETASANA COMPACT 160 SC – kończące się zezwolenie na handel.

Substancja czynna DESMEDIFAM może być w sprzedaży do 1 maja 2020 roku. Po tym terminie nie będzie można wprowadzać do obrotu produktów zawierających DESMEDIFAM. Substancja ta, jest kluczowym składnikiem wielu rozwiązań stosowanych do walki z chwastami w truskawkach oraz burakach cukrowych.  Ze względu na święta majowe 30 kwietnia 2020 roku jest ostatnim terminem na zakup produktu BETASANA COMPACT 160 SC.

Zapraszamy do punktów handlowych PROCAM oraz do kontaktu z naszymi doradcami.

Zawartość substancji czynnych:

fenmedifam – (związek z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 80 g/l (8,1%)

desmedifam – (związek z grupy karbanilanów) – 80 g/l (8,1%)

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny

Chwasty odporne np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zalecane są następujące warianty stosowania środka Betasana Compact 160 SC w systemie powschodowego zwalczania chwastów.

1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni

pierwszy zabieg : Betasana Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha

drugi zabieg : Betasana Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha

trzeci zabieg: Betasana Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-10 dni

2. Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści

pierwszy zabieg : Betasana Compact 160 SC – zalecana dawka: 3 l/ha

drugi zabieg : Betasana Compact 160 SC – zalecana dawka: 3 l/ha

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

W fazie 4 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza plantacji przed powtórnym zachwaszczeniem. Zalecana dawka: 6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

2.Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków z innymi herbicydami nie eliminuje z zastosowania środka Betasana Compact 160 SC.

3. Betasana Compact 160 SC stosowana w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, szczególnie gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.

4.Środka nie stosować:

− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

− na rośliny mokre,

− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC,

− w okresie spodziewanych przymrozków,

− w ilości wody większej niż 300 l/ha,

− z dodatkiem środków zwiększających przyczepność.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin, opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.

Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.

Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna tego zbiornika.

Większą ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania rozpylaczy i niedostatecznej skuteczności działania środka.

Opryskiwać najlepiej podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na suche rośliny, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.

− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodnie z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturą dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektami, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0oC-30oC,

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów nie bezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu

Dodatkowe informacje

opakowanie

,