Certicor 050 FS 20l

O produkcie

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa w celu zwalczania chorób grzybowych.

Zawartość substancji czynnych

metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów) – 20 g/l (2,05%),

tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 30 g/l (2,95%).

Opis działania

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa w celu zwalczania chorób grzybowych.

Stosowanie środka

Pszenica ozima i jara

 • zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500- 900 ml wody

Jęczmień ozimy i jary

 • zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500- 900 ml wody

Pszenżyto jare

 • zgorzel siewek
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500- 900 ml wody

Owies

 • zgorzel siewek
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500- 900 ml wody

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

2. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

3. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%.

4. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

5. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

7. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.

8. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

Technika zaprawiania

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.

Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Certicor 050 FS. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.

Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia.

Zaprawiać z włączonym mieszadłem.

Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna.

Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą.

Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Wodę użytą do mycia zaprawiarki:

− zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania zawiesiny do zaprawiania oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

– zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą

– upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,

– zebrać przypadkowo rozsypane nasiona

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed światłem.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu (–5°C) – (+35°C).

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.