CHISEL NOWY 51.6 WG 90G

CHISEL NOWY 51.6 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:

tifensulfuron metylowy – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 469g/kg (46,9%). Grupa HRAC B

chlorosulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 47 g/kg (4,7%). Grupa HRAC B

DZIAŁANIE NA CHWASTY

CHISEL NOWY 51.6 WG jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście, a częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści.

Susza, ulewny deszcz, przymrozki zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.

Chisel Nowy 51.6 WG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż: od fazy dwóch liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szczawiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny, przetacznik rolny, psianka czarna. owies głuchy, powój polny, perz właściwy, skrzypy, stokłosy, włośnice.

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji zbóż od fazy dwóch liści do fazy pierwszego kolanka (BBCH 12-31) na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.

Chisel Nowy 51.6 WG powinien być zawsze stosowany z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml adiuwanta na 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, OWIES

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji zbóż od fazy dwóch liści do fazy pierwszego kolanka (BBCH 12-31) na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.

Chisel Nowy 51.6 WG powinien być zawsze stosowany z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml adiuwanta na 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA: Środek zwalcza chwasty z rodziny kapustowatych będące wektorami sprawcy kiły kapusty.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Jesienią, po zbiorze roślin traktowanych wiosną środkiem Chisel Nowy 51.6 WG, uprawiać można wyłącznie zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną następnego roku uprawiać można wszystkie rośliny.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej na wiosnę środkiem Chisel Nowy 51.6 WG po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża jare.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

− gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17oC,

− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,

− przed i w trakcie przymrozku,

− na rośliny mokre od deszczu lub rosy,

− na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,

− na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu.

Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ w/w czynników.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach,

− wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.

3. W warunkach sprzyjających silnemu pobieraniu i/lub stresu niektóre odmiany roślin chronionych mogą reagować przejściową zmianą koloru, która nie ma wpływu na plon.

4. Silna rosa w czasie zabiegu lub opady deszczu wcześniej niż w 3 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Strategia zarządzania odpornością

Środek Chisel Nowy 51.6 WG zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

– stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,

− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć (wymieszać).

Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem).Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. W ostatniej kolejności dodać środek wspomagający Trend 90 EC.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA: Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:

Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić.

Napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy.

Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informować.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Po wykonaniu zabiegu na powierzchnie poddane opryskowi wchodzić dopiero po wyschnięciu preparatu.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.