CHWASTOX TRIO 540SL

O produkcie

Chwastox Trio 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. W zbożach ozimych i jarych Chwastox Trio 540 SL skutecznie zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9 okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnych

mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów – w postaci soli potasowej) – 300 g/l (24,31%)

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów – w postaci soli potasowej) – 200 g/l (16,20%)

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego – w postaci soli potasowej) – 40 g/l (3,24%)

Działanie na chwasty

DZIAŁANIE NA CHWASTY W ZBOŻACH

Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha w zbożach ozimych: komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne,

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny,

Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 1,5 l/ha w zbożach jarych: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe zwalczane dawką 1,5 l/ha w zbożach jarych: przytulia czepna.

Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa,

Chwasty odporne: fiołek polny i chwasty jednoliścienne.


DZIAŁANIE NA CHWASTY NA TRAWNIKACH, BOISKACH I POLACH GOLFOWYCH

Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po wykonaniu zabiegu), bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp polny (może odrastać po zabiegu) stokrotka polna (90 dni po wykonaniu zabiegu), szczaw polny (może odrastać po zabiegu), szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.

Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

 • Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Pszenżyto ozime odmiany Magnat może reagować przejściowymi objawami fitotoksyczności, które nie wpływają na plonowanie.


JĘCZMIEŃ JARY, OWIES

 • Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Uwaga: W jęczmieniu jarym odmiany Ortega zastosowanie środka może spowodować wyleganie rośliny uprawnej.

TRAWNIKI, BOISKA SPORTOWE, POLA GOLFOWE

 • Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
 • Termin stosowania: Chwastox Trio 540 SL stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do wczesnej jesieni. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca zachwaszczone na chwasty od fazy kilku liści do fazy kwitnienia (BBCH 40).
 • W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 56 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7 dni po wykonaniu zabiegu.

2. W roku założenia trawnika można go odchwaszczać, gdy trawa osiągnie pełnię fazy krzewienia.

3. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej (szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki/ po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

2. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

3. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

4. Nie stosować środka:

− na zboża z wsiewkami roślin motylkowych,

− w okresie suszy,

− na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,

− w temperaturze poniżej 10*C i powyżej 25*C,

− przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych szczególnie dwuliściennych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach,

− przedostawania się środka do wody używanej do podlewania roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza. W przypadku opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy lub oczu i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • ludzie -nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
 • zwierzęta gospodarskie – 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,