ENVIDOR 240 SC 400ML

O produkcie

UWAGA - PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻYENVIDOR 240 SC jest środkiem roztoczobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca, przędziorka chmielowca i pordzewiacza jabłoniowego w uprawie jabłoni, przędziorka owocowca i pordzewiacza śliwowego w uprawie śliwy, przędziorka chmielowca w różach uprawianych pod osłonami, przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawie wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny oraz truskawki. W uprawie truskawki stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza truskawkowca. W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowego.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, polowych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

spirodiklofen (związek z grupy kwasów tetronowych) – 240 g/l (22,11%)

Stosowanie środka

1. JABŁOŃ

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin zabiegu: Środek stosować po kwitnieniu (od fazy BBCH 71), po przekroczeniu progu szkodliwości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. ŚLIWA

Przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin zabiegu: Środek stosować po kwitnieniu do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. RÓŻA (pod osłonami)

Przędziorek chmielowiec

 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml w 100 l wody).
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml w 100 l wody).
 • Termin zabiegu: Zabieg wykonać przed kwitnieniem róż.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 10-20l/100 m2 w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

1. WIŚNIA, CZEREŚNIA

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin zabiegu: Środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. PORZECZKA CZARNA

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin zabiegu: Środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 69-85), po przekroczeniu progu szkodliwości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:

W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowego.


3. MALINA

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin zabiegu: Środek stosować przed kwitnieniem (BBCH do 60), lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4. TRUSKAWKA

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin zabiegu: Środek stosować przed kwitnieniem (BBCH do 60), lub po zbiorach (BBCH po 89), po przekroczeniu progu szkodliwości.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:

W uprawie truskawki stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza truskawkowca.

Uwagi

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10°C.

2. Środek zwalcza jaja i formy ruchome przędziorka (z wyjątkiem samców).

3. Zabieg wykonywać po przekroczeniu progu zagrożenia; zgodnie z komunikatami dla danego rejonu uprawy.

4. Zabieg wykonać dokładnie pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

5. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny kwitnące.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym lub produkcyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować akarycydy należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

2. Przed zastosowaniem środka w ochronie róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni, śliwy, wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, maliny:

 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
 • W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy truskawki

 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Wiśnia, czereśnia– 21 dni.
 • Jabłoń, śliwa, porzeczka czarna – 14 dni.
 • Róża, malina, truskawka – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C – 30*C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.