FORNET 040 SC 5L

O produkcie

Fornet 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

 • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%).

Opis działania

Fornet 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Działanie na chwasty

Fornet 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.

Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny.

Stosowanie środka

Kukurydza

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
 • Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej.
 • W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych – zabieg wykonać gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:

− kukurydzę – bez limitu czasowego,

− zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Fornet 040 SC w tych odmianach należy skontaktować się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.

1. Strategia zarządzania odpornością:

Środek Fornet 040 SC zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS.Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

−dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,

− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia.

2. Zabiegu nie wykonywać:

− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy

− w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C

− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby

− na rośliny mokre (rosa, deszcze).

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0-30*C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.