INDOFIL 80 WP

Indofil 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni i pomidora w uprawie polowej przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (uprawa jabłoni), polowych (uprawa ziemniaka i pomidora) i ręcznych (uprawa pomidora i jabłoni).

Zawartość substancji czynnej:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).

STOSOWANIE ŚRODKA

ZiemniakJabłońPomidor (w uprawie polowej)

Zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Większą ilość wody stosować na plantacjach o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10 – 91).

a) Pierwszy zabieg:

− obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka

– zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. W przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy niezwłocznie przeprowadzić zabieg.

− obszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka

– zabieg wykonać niezwłocznie po przekroczeniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy.

b) Następne zabiegi wykonać w odstępie 7 dni.

W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin Indofil 80 WP powinien być stosowany przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.

Parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Termin stosowania: Środek stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy osiągnięcia przez owoce 90% typowej wielkości (BBCH 51 – 79).

Zabieg należy wykonać zgodnie z harmonogramem prognozy wystąpienia parcha jabłoni.

Indofil 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego można stosować jednorazowo w programach ochrony z innymi środkami grzybobójczymi.

Zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 500-800 l/ha

Zalecane opryskiwanie : drobnokropliste

Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy zakończenia rozwoju owoców (BBCH 11 – 79).

Zabieg należy wykonać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów choroby lub zgodnie z sygnalizacją.

Indofil 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego można stosować maksymalnie 5 razy w odstępach 7 dniowych oraz przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.

UWAGI:

 •  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 •  Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
 •  Zabiegu nie wykonywać na mokre rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzy razy wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić opryskiwacz wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opryskiwać natychmiast po przygotowaniu cieczy roboczej.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Dodatkowo (tylko w trakcie załadunku i mieszania środka) stosować ochronę dróg oddechowych (maska ochronna FFP3).

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m w przypadku stosowania środka opryskiwaczem sadowniczym (jabłoń) i 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo (w przypadku stosowania środka opryskiwaczem polowym).
 • W przypadku uprawy jabłoni w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych, w przypadku stosowania środka przy użyciu opryskiwaczy polowych (ziemniak i pomidor) – 1 m.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • ziemniak – 7 dni
 • jabłoń – 35 dni
 • pomidor – 3 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0*C – 30*C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,