INTER OPTIMUM 72,5 WP

O produkcie

Inter Optimum 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (w uprawie ziemniaka, pomidora w uprawie polowej, ogórka w uprawie polowej i cebuli) i ręcznych (w uprawie pod osłonami pomidora i ogórka).

Zawartość substancji czynnych

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 680 g/kg (68%)

cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) – 45 g/kg (4,5%)

Stosowanie środka

ZIEMNIAKI

zaraza ziemniaka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
 • Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
  • na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach,
  • na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
 • Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Inter Optimum 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Krótsze odstępy między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

POMIDOR (W UPRAWIE POLOWEJ)

zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha
 • Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie.
 • Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

POMIDOR (W UPRAWIE POD OSŁONAMI)

zaraza ziemniaka

 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l wody
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l wody
 • Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

OGÓREK (W UPRAWIE POLOWEJ)

mączniak rzekomy dyniowatych

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 kg/ha
 • Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie.
 • Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

OGÓREK (W UPRAWIE POD OSŁONAMI)

mączniak rzekomy dyniowatych

 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l wody
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% – 300 g środka w 100 l wody
 • Środek stosować 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym co 7dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

CEBULA

mączniak rzekomy cebuli, alternarioza

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 2,5 kg/ha
 • Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego w danym rejonie.
 • Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Należy także zapewnić jak najlepsze pokrycie całych roślin cieczą użytkową stosując np.: rozpylacze z podwójnymi otworami opryskowymi, systemy podwójnych rozpylaczy, opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
 • Zalecana ilość wody: 700 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi

 1. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
 2. Wyższe z zalecanych dawek stosować w uprawach silnie wyrośniętych lub w warunkach większego zagrożenia chorobami.
 3. W przypadku stosowania środka w uprawach pod osłonami stosować sztuczne podłoża (brak kontaktu produktu z glebą).

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 1. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 2. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 3. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 • 15 m w uprawie ziemniaków,
 • 20 m w uprawie pomidorów,
 • 25 m w uprawie ogórków,
 • 16 m w uprawie cebuli.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • ziemniak – 11 dni,
 • pomidor – 4 dni,
 • ogórek – 3 dni,
 • cebula – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
 • przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0-30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykie

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,