MENARA 410 EC 1l

MENARA 410 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek Menara 410 EC w zbożach ozimych i jarych można stosować również w mieszaninie ze środkami Amistar 250 SC i Olympus 480 SC.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:

propikonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka (22,2%)

cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 160 g w 1 litrze środka (14,2%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Zboża ozime i jare

− pszenica ozima, pszenica jara.

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści.

− pszenżyto ozime,

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż.

− pszenżyto jare

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści.

− jęczmień ozimy, jęczmień jary.

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

− żyto.

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŁĄCZNE:

Środek Menara 410 EC w mieszaninie ze środkami Amistar 250 SC lub Olympus 480 SC działa również zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

Menara 410 EC + Amistar 250 SC

– pszenica ozima, pszenica jara.

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści.

– jęczmień ozimy, jęczmień jary.

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Menara 410 EC + Olympus 480 SC

– pszenica ozima,

mączniak prawdziwy, rdza brynatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści.

– jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

– pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż.

żyto

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Zalecane dawki:

Menara 410 EC – 0,4 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.

Menara 410 EC – 0,4 l/ha + Olympus 480 SC – 1,5 – 1,8 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania:

Zabiegi wykonywać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

– pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, żyto: od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia,

– jęczmień ozimy i jary: od fazy pierwszego kolanka do początku fazy kłoszenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy, zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

2. Zabieg środkiem Menara 410 EC wykonywać w temperaturze powyżej 12oC.

3. W celu zapobiegania możliwości pojawienia się zjawiska odporności grzybów chorobotwórczych, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto – 42 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC – 30oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.