POLYRAM 70 WG 1KG

O produkcie

Polyram 70 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego, sadowniczego i ręcznego.

Zawartość substancji czynnej

metiram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 70% (700 g/kg)

Stosowanie środka

ZIEMNIAK

Zaraza ziemniaka, alternarioza

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 kg/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Termin stosowania: Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Polyram 70 WG stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym, należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 • Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.

JABŁOŃ

Parch jabłoni

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,6 kg/ha
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować 3-5 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 • Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.

POMIDOR (W GRUNCIE)

Zaraza ziemniaka, alternarioza

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,8 kg/ha
 • Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha
 • Termin stosowania: Polyram 70 WG przeznaczony jest do opryskiwania po zastosowaniu środka o działaniu systemicznym lub wgłębnym.
 • Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 • Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.

CEBULA

 • Mączniak rzekomy
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
 • Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych na cebuli nasiennej i dymce. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Uwagi:

 1. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Nie wdychać pyłu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:

 • Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • Wyprać zanieczyszczona odzież przed ponownym użyciem.
 • W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

 •  15 m w uprawie jabłoni,
 •  1m w przypadku w uprawie ziemniaka, pomidora i cebuli.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

 •  3 m w uprawie jabłoni,
 •  1m w uprawie ziemniaka, pomidora i cebuli.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • ziemniak – 14 dni
 • jabłka – 21 dni
 • pomidor – 14 dni
 • cebula – 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 •  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 •  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0°C – 30°C, z dala od źródeł ciepła.

 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.