RELDAN 225 EC 5L

RELDAN 225 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników o narządach gębowych ssących i gryzących na roślinach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:

chloropiryfos metylowy (substancja czynna z grupy fosforoorganicznych)- 225 g/l (19,29%)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną:

solvent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa – niespecyfikowana

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, miodówki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,70 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 2,70 l/ha.

Uwaga:

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika należy stosować dawkę 2,70 l/ha. Środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 55-75).

Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60 – 69).

Zalecana ilość wody: 750 – 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,25 l/ha.

Środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 55-75).

Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60 – 69).

Zalecana ilość wody: 750 – 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

zwójkówki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,70 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,70 l/ha.

Środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 55-75).

Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60 – 69).

Zalecana ilość wody: 750 – 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25 °C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:

– na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

– kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

– w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 40 metrów od zbiorników i cieków wodnych, w tym zadarnionej na minimum 20 metrach, z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%. W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 20 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń – 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

− w temperaturze 0° – 30° C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Zalecenie dla lekarza:

Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.

Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.

Inne środki zaradcze:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Obserwować oddech – możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

Objawy zatrucia:

Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.