RODAN S 400 EC

Rodan S 400 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. W roślinie działa systemicznie. Wykonać jeden zabieg w sezonie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

dimetoat – (związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (37,84%).

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima, jęczmień jary.
mszyce
Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51-73).
skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51-73).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

2. Burak cukrowy.
mszyca burakowa
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc (BBCH 18-39).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2. Środka nie stosować :
na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki, w okresie występowania przymrozków, podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania wymagane jest zastosowanie 5 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością w odległości 20 metrów od cieków i zbiorników wodnych .
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
– nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy – 21 dni,
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
– w szczelnie zamkniętym pojemniku ,z dala od źródeł ciepła
– w temperaturze 0oC – 30oC,
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

PIERWSZA POMOC

1. OBJAWY ZATRUCIA.
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
2. ANTIDOTUM.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

Zalecenia dla lekarza:

Leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.
Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana
osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Dodatkowe informacje

opakowanie

, ,