SAHERB 180 SC

SAHERB 180 SC jest środkiem chwastobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.

Środek Saherb 180 SC stosuje się przy użyciu opryskiwacza polowego.

SAHERB 180 EC – kończące się zezwolenie na handel.

Substancja czynna DESMEDIFAM może być w sprzedaży do 1 maja 2020 roku. Po tym terminie nie będzie można wprowadzać do obrotu produktów zawierających DESMEDIFAM. Substancja ta, jest kluczowym składnikiem wielu rozwiązań stosowanych do walki z chwastami w truskawkach oraz burakach cukrowych.  Ze względu na święta majowe 30 kwietnia 2020 roku jest ostatnim terminem na zakup produktu SAHERB 180 SC.

Zapraszamy do punktów handlowych PROCAM oraz do kontaktu z naszymi doradcami.

Zawartość substancji czynnych:

fenmedifam – związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
desmedifam – związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu – 60 g/l (5,87%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek Saherb 180 SC pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące we wczesnych fazach rozwojowych (w fazie liścieni).

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty.

Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni

Pierwszy zabieg – burak w fazie 2 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Trzeci zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach małoobszarowych Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik .

Truskawka Plantacje nowo sadzone

Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni (przeciętnie 7-10 dni po uprawieniu gleby i posadzeniu truskawek) metodą dawek dzielonych, w formie trzech zabiegów:

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Trzeci zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Na plantacjach owocujących w roku sadzenia (uprawa sterowana), środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców

Plantacje owocujące (przynajmniej jednoroczne)

• Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni, metodą dawek dzielonych, w formie trzech zabiegów:

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Trzeci zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców

• Środek stosować, gdy chwasty są w fazie 2 liści właściwych, metodą dawek dzielonych, w formie dwóch zabiegów.

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców

Uwaga

Podczas opryskiwania truskawek odmian innych niż ‘Senga Sengana’, szczególnie truskawek deserowych, zwrócić uwagę na reakcję roślin po pierwszym zabiegu.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń, ograniczyć liczbę zabiegów wykonywanych na intensywnie rosnące rośliny, z dużą liczbą młodych liści.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka cukrowego lub truskawki (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki lub truskawki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

− na rośliny mokre,

− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12*C i powyżej 20*C, w okresie upałów w południe i dużego nasłonecznienia,

− w okresie spodziewanych przymrozków,

− w większej ilości wody niż 300 l/ha,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Sporządzając ciecz użytkową środka należy najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie należy pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C – 30*C z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

opakowanie

,