SARBEET DUO 160EC

Sarbeet Duo 160 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Sarbeet Duo 160 EC – kończące się zezwolenie na handel.

Substancja czynna DESMEDIFAM może być w sprzedaży do 1 maja 2020 roku. Po tym terminie nie będzie można wprowadzać do obrotu produktów zawierających DESMEDIFAM. Substancja ta, jest kluczowym składnikiem wielu rozwiązań stosowanych do walki z chwastami w truskawkach oraz burakach cukrowych.  Ze względu na święta majowe 30 kwietnia 2020 roku jest ostatnim terminem na zakup produktu Sarbeet Duo 160 EC.

Zapraszamy do punktów handlowych PROCAM oraz do kontaktu z naszymi doradcami.

Zawartość substancji czynnych:

fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 80 g/l (8,08 %)
desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 80 g/l (8,08%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny

Chwasty średnioodporne: przytulia czepna.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna,

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

Pierwszy zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Drugi zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Trzeci zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwojowej buraka – liścienie do początku fazy zakrywania rzędów; chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

2.Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków innymi herbicydami nie wyklucza zastosowania środka Sarbeet Duo 160 EC.

3.Sarbeet Duo 160 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu zwłaszcza wówczas, gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.

4. Przeciwwskazania Środka nie stosować:

a) na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki

b) na rośliny mokre,

c) w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12° C i powyżej 25° C,

d) w okresie spodziewanych przymrozków,

e) w ilości wody większej niż 300 l/ha,

f) z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,

g) podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10 % roztworem sody lub węgla aktywnego.

Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych konieczne jest zastosowanie 5 m strefy ochronnej z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50 % od terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie strefy ochronnej w odległości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C – 30*C, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.