TRAXOS 50 EC – 5L

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pinoksaden i substancja czynna klodinafop zaliczane są do grupy A.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest herbicydem nalistnym przeznaczonym do selektywnego zwalczania wyczyńca polnego i miotły zbożowej.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

klodinafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropinowego) – 25 g/l (2,58%)

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 25 g/l (2,58%)

Sejfnerklokwintocet – meksyl – 6,25 g/l (0,64%

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany do stożków wzrostu pędów i korzeni powodując zahamowanie ich wzrostu już po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu.

W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, wyczyniec polny

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA

 • Termin stosowania:
  • jesienią: środek stosować od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia (BBCH 12 – 21).
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
  • wiosną: środek stosować po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka (do BBCH 13 – 31)
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.
 • Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

1. Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.

2. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne ich pokrycie środkiem.

3. Wyższe stadia rozwojowe rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.

4. Obniżenie zalecanej dawki środka oraz stosowanie w mieszaninach z herbicydami sulfonylomocznikowymi może spowodować spadek skuteczności zwalczania chwastów.

5. Strategia zarządzania odpornością
W związku z ryzykiem wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz innych chwastów trawiastych na substancję czynną pinoksaden, należy postępować zgodnie z zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, w szczególności:
– ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie działania z grupy A do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym,
– jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje gatunek chwastu odporny na substancje czynne o mechanizmie działania z grupy A, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy stosować na tym polu środka chwastobójczego Traxos, ani innych herbicydów o tym samym mechanizmie działania,
– stosować naprzemiennie lub w mieszaninach środki zawierające substancje czynne o różnych mechanizmach działania jednocześnie zwalczające miotłę zbożową, wyczyniec polny i inne chwasty trawiaste,
– ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych do zwalczania wyżej wymienionych gatunków chwastów,
– stosować inne niechemiczne sposoby ograniczające rozwój odporności chwastów na herbicydy, związane szczególnie z przestrzeganiem prawidłowego zmianowania roślin, stosowaniem czystego materiału siewnego, dbałością o czystość maszyn i narzędzi rolniczych, stosowaniem agrotechniki, nawożenia i ochrony roślin uprawnych zapewniających im dużą konkurencyjność z chwastami,
– informować doradcę lub posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.

6. Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki,
− w uprawach z wsiewką roślin bobowatych i mieszanek traw,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji pszenicy ozimej, w której środek zastosowano na wiosnę można uprawiać po upływie minimum 4 tygodni od zastosowania środka kukurydzę, owies lub życicę.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobiste

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0°C – 30°C
− w miejscu niewystawionym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.