PROCAM Agronomia Sukcesu > Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Każda sprzedaż środków ochrony roślin, materiału siewnego oraz nawozów realizowana przez PROCAM Polska następuje na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN,
NAWOZÓW I MATERIAŁU SIEWNEGO

 

PROCAM POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1.        Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) są stosowane przy sprzedaży środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego (zwanych dalej łącznie „Towarami”) oferowanych przez PROCAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (zwaną dalej „Sprzedającym”) na rzecz podmiotu wszelkich osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zwanych dalej „Kupującym”), który dokonuje zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź też działalnością wytwórczą w rolnictwie.

1.2.        OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, chyba że Strony uzgodnią wyraźnie inaczej. Postanowienia umów i porozumień zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

1.3.        Wszystkie zmiany, uzupełnienia, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony w związku z zawarciem umowy lub też jej realizacją powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone drugiej Stronie: osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem lub drogą elektroniczną w formie skanu pisma, albo też powinny mieć formę wiadomości mailowej.

1.4.        Kupujący przed złożeniem zamówienia i kupieniem Towarów od Sprzedającego, dokona we własnym zakresie oceny, czy zamawiane Towary umożliwiają mu osiągnięcie założonych przez niego celów gospodarczych, w szczególności czy zamówienie to zostało złożone w oparciu o badania, analizy, które Kupujący winien wykonywać zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Przez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że Towary odpowiadają jego potrzebom, jest świadomy ich właściwości i celu przeznaczenia.

§ 2 Zamówienia i sprzedaż

2.1.        Sprzedaż Towarów następować będzie na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, a także w formie ustnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kurierem lub drogą elektroniczną w formie skanu pisma.

2.2.        Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji jest uzgodnienie warunków handlowych, w tym w szczególności formy i sposobu płatności.

2.3.        Sprzedający ustalać będzie dla Kupującego limit kredytowy na każdy kolejny sezon. Kupujący zobowiązuje się udzielać Sprzedającemu wszelkich wyjaśnień koniecznych do określenia limitu kredytowego, w tym w szczególności informacji o jego stanie majątkowym, sytuacji ekonomicznej, a także o stanie zobowiązań i inne dane finansowe. Kupujący gwarantuje, że informacje te udzielone Sprzedającemu są prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powyższe informacje mogą zostać przekazane przez Sprzedającego do zakładu ubezpieczeń, z którym Sprzedający zawiera umowę ubezpieczenia należności.

2.4.        Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w razie, gdy:

 1. Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek należności z wcześniej dokonanych zakupów Towarów od Sprzedającego lub też innych zobowiązań wobec Sprzedającego,
 2. Kupujący nabył już Towary za kwotę co najmniej równą limitowi kredytowemu ustalonemu przez Sprzedającego, przy czym zobowiązania do zapłaty ceny za nabyte Towary nie są jeszcze wymagalne,
 3. Kupujący nie ustanowił zabezpieczeń, które były warunkiem przyznania mu limitu kredytowego,
 4. Kupujący lub którykolwiek z jego wierzycieli złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości, o otwarcie postępowania naprawczego, lub też o wszczęcie wobec Kupującego postępowania restrukturyzacyjnego,
 5. wspólnicy Kupującego podjęli uchwałę o jego rozwiązaniu i postawieniu go w stan likwidacji,
 6. sytuacja finansowa Kupującego pogorszyła się w takim stopniu, że grozi niewypłacalnością Kupującego,
 7. wobec Kupującego prowadzone jest postępowanie sądowe o zapłatę z powództwa jakiegokolwiek innego wierzyciela, bez względu na etap tego postępowania,
 8. wobec Kupującego wszczęte zostało jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne,
 9. Kupujący wpisany został do Krajowego Rejestru Dłużników lub ujawniony jako nierzetelny dłużnik w innym biurze informacji gospodarczej,
 10. okaże się, że informacje przekazane przez Kupującego w toku postępowania o udzielenie limitu kredytowego są nieprawdziwe, nierzetelne lub wprowadzają w błąd.

 

2.5.        O odmowie realizacji zamówienia, Sprzedający informuje Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni złożenia zamówienia.

2.6.        W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej w pkt. 2.4 po złożeniu zamówienia a przed jego realizacją przez Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać się z jego realizacją, chyba że Kupujący zapłaci całą cenę za zamówionym Towar z góry.

§ 3 Realizacja zamówień

3.1.        Zamówienia będą realizowane poprzez dostawę do miejsca wskazanego przez Kupującego na koszt Sprzedającego, chyba że Strony inaczej uzgodniły. Kupujący może odebrać zamówienie bezpośrednio w oddziale Sprzedającego.

3.2.        Kupujący jest zobowiązany zapewnić odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną. W razie wątpliwości uważa się, że każda z osób wykonujących pracę na rzecz Kupującego lub przebywająca na terenie prowadzenia przez niego działalności, jest upoważniona do odbioru Towarów. Kupujący może upoważnić wskazane wyraźnie przez niego osoby do odbioru Towaru, ale musi powiadomić o tym Sprzedającego. Postanowienia powyższe dotyczą także dostawy do innego podmiotu wskazanego w zamówieniu przez Kupującego.

3.3.        Kupujący jest zobowiązany zapewnić, że osoba odbierająca Towar podpisze odpowiedni dokument wydania w sposób umożliwiający jej identyfikację.

3.4.        Rozładunek Towarów obciąża Kupującego. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku.

3.5.        Przy rozładunku Kupujący jest zobowiązany sprawdzić ilość dostarczonego Towaru i stan jego opakowań, przy czym sprawdzenie masy Towaru przy pomocy wagi będzie uwzględniane tylko wówczas, gdy waga posiada aktualny atest potwierdzający jej legalizację. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, gdy dostawa odbywa się transportem zewnętrznym, Kupujący jest zobowiązany do wpisania uwag do listu przewozowego.

3.6.        Kupujący w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy Towarów, sprawdzi ilość dostarczanego Towaru, stan jego opakowań, a także – o ile pozwalają na to opakowania – również właściwości samego Towaru. O ile Kupujący nie zgłosi wad w tym zakresie, w tym terminie, traci możliwość powoływania się na te wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

3.7.        Kupujący nie jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zwrotnego nabycia niewykorzystanego Towaru. Sprzedający jest jednak uprawniony, w szczególnych przypadkach do odebrania Towaru od Kupującego na podstawie odrębnie ustalonych warunków.

3.8.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę realizacji zamówienia, jeżeli zwłoka ta nie wynika z jego wyłącznej winy w szczególności, gdy przyczyną tej zwłoki jest nie dostarczenie Towaru przez jego producenta lub dystrybutora.

§ 4 Stosowanie Towarów

4.1.        Kupujący przy używaniu Towarów jest zobowiązany stosować się do postanowień:

 1. w przypadku środków ochrony roślin – ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin wraz z aktami wykonawczymi, jako użytkownik profesjonalny w rozumieniu tej ustawy, w tym w szczególności stosować środki ochrony roślin zgodnie z treścią etykiet tych środków (oraz w razie potrzeby decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu danego środka, zwanych dalej Decyzjami), bez względu na jakiekolwiek zalecenia w tym zakresie, jeżeli są sprzeczne z tymi etykietami, zaś w przypadku stosowania środków w mieszaninach, wyłącznie gdy nie jest to zabronione lub niewskazane zgodnie z treścią etykiet,
 2. w przypadku nawozów – ustawy o 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi, przy czym Kupujący winien we własnym zakresie ustalać dawki w oparciu o wykonywane okresowo badania zasobności gleby, warunki atmosferyczne oraz rodzaj upraw,
 3. w przypadku materiału siewnego – ustawy z dnia 9 lutego 2012 roku o nasiennictwie wraz z aktami wykonawczymi, przy zachowaniu warunków dot. licencji na odmiany wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin wraz z aktami wykonawczymi,
 4. Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

 

a także stosować Towary przy wykorzystaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn, posiadających odpowiednie certyfikaty.

4.2.        Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zalecenia udzielane przez Sprzedającego do stosowania Towarów przygotowane są z należytą starannością oraz aktualną wiedzą agrotechniczną, jednakże nie gwarantują one uzyskania z góry określonego plonu lub też wyniku ekonomicznego prowadzonej przez Kupującego działalności.

4.3.        W razie wątpliwości co do stosowania Towarów, o ile wątpliwości tych nie można wyjaśnić na podstawie przepisów, Decyzji oraz zasad wskazanych wyżej w pkt. 4.1, Kupujący winien sformułować na piśmie lub drogą mailową zapytanie do Sprzedającego.

4.4.        Po odebraniu Towarów, Kupujący zobowiązuje się przed ich zastosowaniem przechowywać je zgodnie z ich właściwościami oraz przepisami. W razie naruszenia zasad przechowywania Towarów przez Kupującego, Sprzedający jest wolny od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne tych Towarów.

§ 5 Reklamacje

5.1.        Kupujący w razie zauważenia jakichkolwiek szkód na plantacjach, na których zastosowano Towary, winien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od ich zauważenia zawiadomić o tym Sprzedającego oraz równocześnie wykonać dokumentację fotograficzną. Reklamacja – pod rygorem nieważności – powinna zostać zgłoszona na piśmie (doręczonym osobiście lub też wysłanym pocztą lub w drodze wiadomości mailowej) albo też w drodze mailowej na adres reklamacje@procam.com.pl

5.2.        Kupujący przed zastosowaniem Towaru winien sprawdzić jego stan fizyczny, w szczególności czy Towar w opakowaniu nie nosi cech zawilgocenia, zamoknięcia, zbrylenia, wytrącania się osadów itp. W razie stwierdzenia takich nieprawidłowości, Kupujący winien wykonać dokumentację fotograficzną i zgłosić reklamację w terminie i sposób określony powyżej w pkt. 5.1. Kupujący jest wówczas zobowiązany do powstrzymania się z zastosowaniem danych Towarów do czasu rozpatrzenia przez Sprzedającego zgłoszonej reklamacji.

5.3.        W razie przekroczenia terminu zgłoszenia reklamacji określonego powyżej w pkt. 5.1 lub 5.2, Kupujący traci możliwość powoływania się na te wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

5.4.        Kupujący przyjmuje do wiadomości, że reklamacje zgłoszone ustnie (w tym także za pośrednictwem telefonu), a nie potwierdzone następnie w sposób określony powyżej w pkt. 5.1, nie będą uwzględniane i w takim wypadku traci on możliwość powoływania się na zgłoszone w ten sposób wady w czasie późniejszym oraz traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.

5.5.        Kupujący zobowiązuje się współdziałać ze Sprzedającym w procesie reklamacyjnym oraz udzielać mu wszelkich wyjaśnień dotyczących zastosowania Towarów, w tym w szczególności zobowiązuje się wypełniać przedstawione przez niego zgłoszenia reklamacyjne, udostępniać wykonaną dokumentację fotograficzną, przedstawiać księgi zabiegów, świadectwa i certyfikaty, a także inne dokumenty, których przedstawienia zażąda Sprzedający. Kupujący zapewni także Sprzedającemu oraz osobom działający na jego zlecenie, a także przedstawicielom zakładu ubezpieczeń, dostęp do swoich maszyn rolniczych oraz plantacji.

5.6.        O ile Kupujący zgłosił wady danego Towaru, a w jego posiadaniu pozostały jeszcze niezużyte partie tego Towaru, powinien je zabezpieczyć dla celów postępowania reklamacyjnego i poinformować o tym Sprzedającego.

5.7.        Sprzedający, o ile w toku postępowania reklamacyjnego będzie to konieczne, może zlecić wykonania dodatkowych badań i analiz roślin, pozostałości Towarów, opakowań lub też maszyn rolniczych, a także może zlecić wykonanie ekspertyzy agrotechnicznej przez niezależnych ekspertów. O ile okaże się, że reklamacja była nieuzasadniona, koszty tych badań, analiz oraz ekspertów obciążają Kupującego.

5.8.        Zgłoszona reklamacja nie upoważnia Kupującego do wstrzymania płatności za wszelkie kupione od Sprzedającego Towary.                    

5.9.        Sprzedający ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Kupującemu na skutek tego, że sprzedane mu Towary okazały się wadliwe. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest jednak do wartości brutto Towaru, który okazał się wadliwy.

5.10.      Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu doradztwa przy doborze Towarów lub też ich stosowaniu, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywistych, wyrządzonych przez Sprzedającego z winy umyślnej.

5.11.      Sprzedający po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego powiadamia Kupującego o jego wyniku. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Kupujący może złożyć odwołanie do Zarządu Sprzedającego, albo też skierować sprawę na drogę postępowania mediacyjnego, pojednawczego lub też sądowego.

5.12.      W razie, gdy Kupujący kupuje od sprzedającego Towary celem dalszej odsprzedaży, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest sam odpowiedzialny z tytułu rękojmi wobec dalszych nabywców Towaru i musi we własnym zakresie w razie zgłoszenia przez nich wad, przeprowadzić postępowanie reklamacyjne.

§ 6 Opóźnienia w płatnościach

6.1.        Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za nabyte od Sprzedającego Towary. Terminy płatności określane są w fakturach wystawianych przez Sprzedającego. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przyjęcia należności w kasie Sprzedającego.

6.2.        W razie opóźnienia w zapłacie, Sprzedającemu przysługują odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

6.3.        Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru sprzedanego Kupującemu, który nie został jeszcze zużyty i sprzedany dalej, do czasu uiszczenia przez Kupującego całości ceny. W razie opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny za dany Towar, Kupujący udziela Sprzedającemu upoważnienia do wejścia na teren prowadzenia przez niego działalności i zabrania Towaru, za który cena nie została zapłacona. Z czynności tych zostanie sporządzony odpowiedni protokół, a koszty odebrania ponosi Kupujący.

6.4.        O ile Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny za nabyte Towary, Sprzedający jest uprawniony – w drodze dodatkowego oświadczenia – postawić w stan wymagalności wszelkie pozostałe należności wobec Kupującego z tytułu ceny za nabyte Towary, o ile termin płatności ceny za dany Towar jest dłuższy niż 14 dni. Postawienie w stan natychmiastowej wymagalności tych pozostałych należności następujące w drodze oświadczenia Sprzedającego, a należności te stają się wymagalne w terminie 4 dni od dnia odebrania przez Kupującego przesyłki lub pierwszego awizowania przesyłki pocztowej kierowanej do Kupującego (o ile jej wcześniej nie odebrał), a jeżeli oświadczenie to jest wysyłane droga mailową – w terminie 4 dni od dnia wysłania przez Sprzedającego wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie do Kupującego.

6.5.        Za wyraźną zgodą Sprzedającego należności z tytułu kupionych Towarów mogą być rozliczane poprzez przekazanie płodów rolnych lub innych rzeczy. Warunkiem takiego rozliczenia jest jednak zawarcie odrębnej umowy w tym zakresie.

6.6.        W razie opóźnienia w płatnościach, Kupujący w nadzwyczajnych sytuacjach może ubiegać się o zawarcie z Kupującym ugody lub zmianę terminu płatności. Warunkiem zawarcia ugody lub też zmiany terminu płatności jest od razu przedstawienie przez Kupującego zabezpieczeń płatności ceny. Złożenie wniosku nie wstrzymuje jednak płatności ceny.

6.7.        Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Sprzedającego, z wierzytelnościami Sprzedającego z tytułu ceny za sprzedane Towary. Postanowienie to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Kupujący uzyska prawomocne orzeczenie sądowe przeciw Sprzedającemu.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1.        Kupujący nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek wierzytelności wobec Sprzedającego wynikających z umów sprzedaży Towarów, a także wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży Towarów albo też roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

7.2.        Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku, gdy takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie ma wpływ na ogólny charakter Umowy łączącej Strony, Strony dołożą wszelkich starań, aby niezwłocznie, w dobrej wierze wynegocjować ważne, zgodne z prawem postanowienie zastępcze, które będzie miało zasadniczo identyczny skutek gospodarczy i będzie zapewniało Stronom zasadniczo porównywalne korzyści na warunkach, które nie będą w sposób istotny bardziej uciążliwe dla Stron niż pierwotne postanowienie.

7.3.        Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania na piśmie lub mailem o każdej zmianie adresów oraz adresów mailowych w terminie najpóźniej 14 dni od jego zmiany.

7.4.        Oświadczenie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez daną Stronę lub też na adres podany w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7.2 powyżej, uważa się za złożone najpóźniej po upływie 14 dni od dnia dostarczenia, choćby Strona, do której oświadczenie jest skierowane, nie odebrała listu poleconego albo nie wskazała nowego adresu mailowego, chyba że inne postanowienia niniejszych Warunków stanowią inaczej.

7.5.        Sądem właściwym dla sporów z umów sprzedaży Towarów oraz dla roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady Towarów, jest właściwy dla siedziby Sprzedającego.