PROCAM Agronomia Sukcesu > Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

§ 1
Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.procam.pl, której Administratorem jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

§ 2
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.procam.pl jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-147-77-92.

§ 3
W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o. należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres siedziby administratora.

§ 4
Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza zapisu do newslettera, w celu uzyskania dostępu do darmowych publikacji, umieszczonych na stronie www.procam.pl . Dane udostępniane w formularzu obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail oraz powierzchnię gospodarstwa. Dane przetwarzane są, w celu udostępnienia Użytkownikowi dostępu do darmowych publikacji oraz działań marketingowych /w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na działania marketingowe- patrz § 5/.
Podanie danych osobowych /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu/ jest dobrowolne, jednakże bez wyrażenia zgody nie jest możliwe uruchomienie dostępu do darmowych publikacji.

§ 5
Użytkownik strony www.procam.pl ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, w celu komunikacji marketingowej i reklamowej, w tym zawierających informacje dotyczące oferty handlowej PROCAM oraz informacji fitosanitarnych i innych wiadomości związanych z agrotechniką. Powyższe informacje zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika.

§ 6
Dane osobowe, o których mowa w § 4, 5 mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, w celu zapewnienia Użytkownikowi pełnego dostępu do treści publikacji oraz działań marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na tego typu działania.

§ 7
Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia do PROCAM Polska Sp. z o.o. z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Marketingu pod adresem marketing@procam.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8
Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

§ 9
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu zakończenia wydawania darmowych publikacji bądź działań marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę. W innym przypadku Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę, zgodnie z zapisami ujętymi w § 7.

§ 10
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 


Pliki cookies

§ 1
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§ 2
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

§ 3
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony www.procam.pl przez Użytkownika może być utrudnione.

§ 4
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub wykorzystanie odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.