PROCAM Agronomia Sukcesu > Rozwiązania > Rolnictwo Zrównoważone
maszyna na polu

Rolnictwo Zrównoważone

Rolnictwo zrównoważone to świadomość ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi.

Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP powstało 2014 r. zrzesza grupę osób i firm zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Stowarzyszenie szkoli rolników z kompetencji miękkich, z których nikt dotychczas nie przekazywał. W procesie produkcji Rolnik powinien wykazywać wysoki poziom kompetencji menadżerskich.

Jedną z nich jest budowanie relacji, rozumiana jako efektywna współpraca w zespole, grupie osób, nawiązywanie nowych kontaktów, utrzymywanie dobrej relacji ze pracownikami, sąsiadami i kontrahentami.

Inną kompetencją niezbędną w procesie realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego jest wiedza fachowa, w tym wiedza z zakresu finansów gospodarstwa. Jest to posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do coraz lepszego wypełniania swych zadań. Ważną cechą tej kompetencji jest aktywne poszukiwanie wiedzy i dzielenie się nią z innymi.

Organizacja pracy, czyli zdolność właściwego planowania pracy (zadań, procesów) poprzez między innymi wybieranie odpowiednich narzędzi do osiągnięcia celu, ustalanie priorytetów, efektywne wykorzystanie czasu pracy. Są to wybrane kompetencje jakie powinien rozwijać rolnik chcący sprostać wyzwaniom rynku produkcji rolnej.

Zadaniem rolnictwa zrównoważonego jest produkcja żywności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi wymaga dbałości o wykorzystywane w gospodarstwie rolnym glebę, wodę i powietrze. Proces produkcji powinien wspierać ograniczenie zużycia minerałów takich jak gaz i ropa naftowa.

Zasady rolnictwa zrównoważonego wspierają rozwój lokalnych społeczności wiejskich. Wspólne działania rolników mogą dotyczyć zarządzania glebą, skracania łańcucha dostaw żywności lub wspierania wspólnych przedsięwzięć ochrony środowiska naturalnego.

Rolnik jest kluczowym ogniwem żywnościowego łańcucha wartości. Jest producentem żywności. Ponadto spełnia usługową funkcję wobec społeczeństwa, a mianowicie zarządza środowiskiem i krajobrazem obszarów wiejskich. Za tą działalność otrzymuje wsparcie z Unii Europejskiej. Produkcja rolna jest złożonym i skomplikowanym procesem technologicznym , a rolnik musi wykazać się wysokim poziomem szeregu kompetencji.

Korzyści dla środowiska
o Poprawa stanu środowiska naturalnego tj. powietrza, gleby, wód gruntowych
o Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
o Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych
o Wzrost bioróżnorodności w środowisku naturalnym

Korzyści dla społeczeństwa
o Aktywacja lokalnych społeczności
o Zwiększanie atrakcyjności obszarów rolnictwa zrównoważonego – turystyka
o Zwiększenie bezpieczeństwa żywności
o Polepszenie warunków pracy w gospodarstwie rolnym
o Ograniczenie afer z produktami żywnościowymi

Korzyści dla rolnika
o Polepszenie stanu gleby
o Spełnianie oczekiwań odbiorców i konsumentów
o Nowe rynki zbytu
o Poprawa rentowności gospodarstwa
o Dywersyfikacja dochodów rolnika
o Pozyskanie wiedzy i doświadczenia

Jesteśmy po pierwszych audytach gospodarstw z rolnictwa zrównoważonego.
Miło nam poinformować, że gospodarstwa, które zgłosiły się do przeprowadzenia audytu uzyskały bardzo wysokie noty po odpowiedzeniu i zweryfikowaniu listy kontrolnej uzyskano medale w kolorze srebrnym i złotym.
Świadczy to o gospodarowaniu w sposób zrównoważony z poszanowaniem zasobów naturalnych, przepisów prawa pracy, wymaganiami bezpieczeństwa żywności oraz odpowiednim nawożeniem i ochroną plantacji.

Co znaczy, że gospodarstwo realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego?
Jest to stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego, według potrzeb gleby w zgodzie dobrą praktyką rolniczą.

Dbałość o glebę, zapobieganie erozji, regularne badania gleby w celu poprawy jej produktywności.
Stosowanie zasad integrowanej produkcji rolnej oraz obowiązujących przepisów BHP i prawa pracy. Składa się na to również dbanie o finanse i o rozwój gospodarstwa.

Większość polskich rolników, z którymi współpracujemy jak najbardziej spełnia powyższe zasady, gospodarując z poszanowaniem ziemi, ludzi i dobrostanu zwierząt.

Rolnik zrównoważony to rolnik dbający o nowe pokolenia, rozwijający swoje kompetencje.
W tym celu Stowarzyszenie prowadzi szkolenia z budowania relacji oraz negocjacji z agropartnerami.
Gospodarstwo, które chce przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zapraszamy na stronę www.rolnictwozronowazone.pl

Uzyskanie certyfikatu to bezpłatna inwestycja w pewną przyszłość!