PROCAM Agronomia Sukcesu > Regulamin PROPARTNER

Regulamin PROPARTNER

Partnerskiego Programu Wsparcia Sprzedaży

„PRO PARTNER 2019”

 

Niniejszy Regulamin Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER 2019” („Regulamin”) określa zasady prowadzenia sprzedaży premiowej przez PROCAM Polska Sp. z o.o. na warunkach podanych poniżej.

 

 • § 1 Organizator Programu
 1. 1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER” („Program PRO PARTNER 2019”) jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-14-77-792, kapitał zakładowy 3.420.000 zł („Organizator”).
 2. 2. Przy realizacji niniejszego programu uczestniczą ze strony Organizatora: Przedstawiciele Handlowi PROCAM Polska.

 

 • § 2 Uczestnicy Programu
 1. 1. W programie mogą brać udział prowadzące działalność gospodarczą pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami sklepów prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin do klienta końcowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że uczestnikiem Programu jest osoba, na którą wystawiona jest faktura sprzedaży.
 2. 2. Przed wzięciem udziału w Programie, uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Programu będzie równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.

 

 • § 3 Ogólne zasady Programu
 1. 1. Program PRO PARTNER obowiązuje od 15.11.2018 do 15.10.2019 roku.
 2. 2. Towary zakupione od Organizatora w ramach innych prowadzonych przez wymienionego akcji promocyjnych w tym wyprzedaży i przecen nie są wliczane do Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER 2019” jako produkty uwzględniane do wyliczenia wartości Premii.
 3. 3. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą przedłożenia Organizatorowi, przez podmiot współpracujący z Organizatorem spełniający warunki określone w § 2 Regulaminu (Uczestnik), wypełnionej deklaracji przystąpienia do Programu złożonej Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora w terminie do 30.03.2019 roku (Załącznik nr 1).
 4. 4. W programie PRO PARTNER Uczestnicy premiowani są za zakup wybranych produktów w ramach oferty i potwierdzonej dostępności u Przedstawiciela Handlowego Organizatora (szczegółowa lista produktów premiowanych znajduje się  w Załączniku nr 2).
 5. 5. Ustala się następujące wysokości premii, która uprawniać będzie do odebrania nagrody:
 6. a) Za zakup produktów w ramach listy produktów MEGA PROFIT (z Załącznika nr 2) naliczana będzie premia 6% wartości zakupu netto.
 7. b) Za zakup produktów w ramach listy produktów SUPER PROFIT (z Załącznika Nr 2) naliczana będzie premia 4% wartości zakupu netto.
 8. c) Za zakup produktów w ramach listy produktów PROFIT (z Załącznika nr 2) naliczana będzie premia 2% wartości zakupu netto.
 9. 6. Decyzja o zwiększeniu premii o której w § 3 ust. 5 lit. a-c zdanie 2 zależy wyłącznie od woli Organizatora.
 10. 7. Warunkiem przyznania premii w postaci wydania odpowiedniej nagrody, na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, jest osiągnięcie minimalnego łącznego obrotu z Organizatorem w wysokości 50 000 zł netto na produktach z jego ogólnodostępnej oferty środków ochrony roślin, nawozów i nasion (próg ten ustalany jest w oparciu o zakupy produktów dokonane w ProCam Polska sp. z o.o. z ogólnodostępnej oferty środków ochrony roślin, nawozów i nasion.)
 11. 8. O wysokości uzyskanej premii Organizator informuje Uczestnika za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych w terminie do 31 października 2019 r.
 12. 9. Rozliczenie premii z uczestnikiem programu nastąpi zgodnie z następującą zasadą: w zamian za osiągniętą wartość premii, Uczestnik otrzyma następujące nagrody: z Załącznika nr 3:
 13. NAGRODA KATEGORII NR 1 – równowartość zebranej Premii: 1 000 zł
 14. NAGRODA KATEGORII NR 2 – równowartość zebranej Premii: 2 200 zł
 15. NAGRODA KATEGORII NR 3 – równowartość zebranej Premii: 4 200 zł
 16. BON NA NAWOZY PROHORTI NPK – wystawiany na pełną wartość premii (po przekroczeniu minimalnej premii tj. 1000 zł)
 17. 10. Wartość zakupu liczona jest według cen netto z faktur wystawionych przez PROCAM Polska Sp. z o.o., w okresie trwania Programu PRO PARTNER, wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu.
 18. 11. Lista towarów (Załącznik nr 2) będzie aktualizowana w formie Aneksu do Załącznika nr 2 w zależności od przebiegu sezonu sprzedażowego. PROCAM zastrzega sobie prawo do poszerzania lub skrócenia listy produktów premiowanych z jednoczesnym poinformowaniem o tym uczestników programu.
 19. 12. W programie liczą się tylko zakupy dokonane w PROCAM Polska Sp. z o.o.
 20. 13. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, jeśli uzyska premie o wartości wielokrotności nagród z poszczególnych kategorii nagród, o których mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu. W takim wypadku rodzaj nabywanych nagród (w ramach osiągniętej wartości premii) zależy od decyzji Uczestnika, przekazanej Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora.

 

 • § 4 Nagrody
 1. 1. Nagrody w Programie zależą od uzyskanego obrotu na produktach określonych w Załączniku nr 2. Nagrody w Programie przedstawione są w Załączniku nr 3.
 2. 2. Uczestnik jest uprawniony do uzyskania nagrody w danej kategorii, o ile ureguluje całość zobowiązań terminowo i na dzień przekazania nagrody nie będzie posiadał żadnych przeterminowanych należności wobec Organizatora.
 3. 3. Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz Załącznikach jest uprawniony do uzyskania rodzaju nagrody w niżej wskazanych kategoriach:
 4. 4. NAGRODA KATEGORII NR 1 – równowartość zebranej Premii: 1 000 zł

Prawo do zakupu za 1 zł netto:

–     sprzętu RTV AGD – do wyboru z listy z Załącznika nr 3,

–     lub karty premiowej Sodexo o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,

–     lub karty Zakupowej ORLEN o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody.

 1. NAGRODA KATEGORII NR 2 – równowartość zebranej Premii: 2 200 zł

Prawo do zakupu za 1 zł netto:

–     Vouchera na weekendowy pobyt dla dwóch osób w SPA w Hotelu na terenie Polski – do wyboru z listy hoteli z Załącznika nr 3,

–     lub sprzętu RTV AGD – do wyboru z listy z Załącznika nr 3,

–     lub karty premiowej Sodexo o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,

–     lub karty Zakupowej ORLEN o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody.

 1. NAGRODA KATEGORII NR 3 – równowartość zebranej Premii: 4 200 zł

Prawo do zakupu za 1 zł netto:

–     wycieczki zagranicznej (wyjazd szkoleniowo-turystyczny) – wskazany przez PROCAM kraj basenu Morza Śródziemnego,

–     lub karty premiowej Sodexo o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,

–     lub karty Zakupowej ORLEN o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody.

Chęć uzyskania nagrody w postaci prawa do zakupu za 1 zł netto wycieczki zagranicznej należy złożyć pisemnie przedstawicielowi handlowemu PROCAM do dnia 25 kwietnia 2019 roku. Wyjazd zagraniczny odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 roku.

 1. 4. Uczestnik nie ma prawa żądać wymiany Nagród określonych w § 4 ust. 1-2 Regulaminu, na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inny podmiot. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 2. 5. Stanowiące nagrody wyjazdy będą się odbywały w grupach. Uczestnik, który nabył wyjazd na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przekaże niezwłocznie dane osoby/osób, które będą uczestniczyć w wyjeździe.
 3. 6. Organizator ma prawo odstąpić od organizacji proponowanego wyjazdu lub/i zmiany jego terminu lub destynacji w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wyjazd, jak na przykład; stan wojny, akty terrorystyczne, kataklizmy, klęski żywiołowe, epidemie, itp.
 4. 7. Organizator może na wyraźne żądanie Uczestnika jako nagrodę zamiast wyjazdu szkoleniowo – turystycznego przekazać Uczestnikowi równowartość 80% kosztów danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej w formie Karty Premiowej Sodexo lub w formie Karty Zakupowej Orlen. Poza przypadkiem określonym w zdaniu powyższym, Uczestnik nie ma możliwości domagania się zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 5. 8. Przekazanie nagród rozpocznie się po 1 listopada 2019 roku i trwać będzie do 11 marca 2020 roku.

 

 • § 5 Przetwarzanie danych osobowych
 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Zakres danych osobowych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Organizator ma prawo przetwarzania danych osobowych Uczestników wyłącznie w celach związanych z realizacją Programu PRO PARTNER.
 2. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie i na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podstawą udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Organizatora jest pisemna zgoda podmiotu, którego dane te dotyczą.
 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie.
 4. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Programu PRO PARTNER, co potwierdzają w deklaracji przystąpienia (załącznik nr 1).
 5. 5. Podanie danych osobowych w celach opisanych w § 5 Regulaminu jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Programie PRO PARTNER.
 6. 6. Uczestnicy mają prawo dostępu/wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w § 5 Regulaminu mają prawo żądania ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Jeżeli jednak żądanie usunięcia zgłoszone zostanie w okresie trwania Programu PRO PARTNER lub w czasie przewidzianym na wydanie nagród, Organizator wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Programie PRO PARTNER i pozbawi prawa do Nagrody.
 7. 7. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest nieobowiązkowe.

 

 • § 6 Reklamacje
 1. 1. Reklamacje związane z Programem PRO PARTNER, muszą być sporządzone pod rygorem nieważności na piśmie i wysłane do Organizatora, pismem poleconym w terminie 5 dni od dnia powstania jej przyczyny. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. 2. Każda reklamacja powinna wskazywać oprócz danych identyfikujących Uczestnika także dokładny opis i wymienienie powodów reklamacji.
 3. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. 4. O wynikach postępowania reklamacyjnego składający reklamację zostanie poinformowany listownie. Zainteresowani zostaną przez Organizatora powiadomieni o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym wysyłanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. 5. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji zamyka postępowanie reklamacyjne.
 6. 6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

 • § 7 Postanowienia końcowe
 1. 1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Handlowych Organizatora.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Programu PRO PARTNER bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. O zmianie Regulaminu Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy produktów premiowanych oraz rodzaju nagród w dowolnym momencie trwania Programu.
 4. 4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji
 5. 5. Organizator, ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
 6. 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu go z udziału w Programie PRO PARTNER.
 7. 7. Odpowiedzialność Organizatora w żadnym przypadku nie przekracza wartości Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu PRO PARTNER bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie będzie się to wiązało z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
 9. 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.