PROCAM Agronomia Sukcesu > Regulamin PROPARTNER 2019

Regulamin PROPARTNER 2019

Partnerskiego Programu Wsparcia Sprzedaży

„PRO PARTNER 2019”

 

Niniejszy Regulamin Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER 2019” („Regulamin”) określa zasady prowadzenia sprzedaży premiowej przez PROCAM Polska Sp. z o.o. na warunkach podanych poniżej.

 

 • § 1 Organizator Programu
 1. 1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER” („Program PRO PARTNER 2019”) jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-14-77-792, kapitał zakładowy 3.420.000 zł („Organizator”).
 2. 2. Przy realizacji niniejszego programu uczestniczą ze strony Organizatora: Przedstawiciele Handlowi PROCAM Polska.

 

 • § 2 Uczestnicy Programu
 1. 1. W programie mogą brać udział prowadzące działalność gospodarczą pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami sklepów prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin do klienta końcowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że uczestnikiem Programu jest osoba, na którą wystawiona jest faktura sprzedaży.
 2. 2. Przed wzięciem udziału w Programie, uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Programu będzie równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.

 

 • § 3 Ogólne zasady Programu
 1. 1. Program PRO PARTNER obowiązuje od 15.11.2018 do 15.10.2019 roku.
 2. 2. Towary zakupione od Organizatora w ramach innych prowadzonych przez wymienionego akcji promocyjnych w tym wyprzedaży i przecen nie są wliczane do Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER 2019” jako produkty uwzględniane do wyliczenia wartości Premii.
 3. 3. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą przedłożenia Organizatorowi, przez podmiot współpracujący z Organizatorem spełniający warunki określone w § 2 Regulaminu (Uczestnik), wypełnionej deklaracji przystąpienia do Programu złożonej Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora w terminie do 30.03.2019 roku (Załącznik nr 1).
 4. 4. W programie PRO PARTNER Uczestnicy premiowani są za zakup wybranych produktów w ramach oferty i potwierdzonej dostępności u Przedstawiciela Handlowego Organizatora (szczegółowa lista produktów premiowanych znajduje się  w Załączniku nr 2).
 5. 5. Ustala się następujące wysokości premii, która uprawniać będzie do odebrania nagrody:
 6. a) Za zakup produktów w ramach listy produktów MEGA PROFIT (z Załącznika nr 2) naliczana będzie premia 6% wartości zakupu netto.
 7. b) Za zakup produktów w ramach listy produktów SUPER PROFIT (z Załącznika Nr 2) naliczana będzie premia 4% wartości zakupu netto.
 8. c) Za zakup produktów w ramach listy produktów PROFIT (z Załącznika nr 2) naliczana będzie premia 2% wartości zakupu netto.
 9. 6. Decyzja o zwiększeniu premii o której w § 3 ust. 5 lit. a-c zdanie 2 zależy wyłącznie od woli Organizatora.
 10. 7. Warunkiem przyznania premii w postaci wydania odpowiedniej nagrody, na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, jest osiągnięcie minimalnego łącznego obrotu z Organizatorem w wysokości 50 000 zł netto na produktach z jego ogólnodostępnej oferty środków ochrony roślin, nawozów i nasion (próg ten ustalany jest w oparciu o zakupy produktów dokonane w ProCam Polska sp. z o.o. z ogólnodostępnej oferty środków ochrony roślin, nawozów i nasion.)
 11. 8. O wysokości uzyskanej premii Organizator informuje Uczestnika za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych w terminie do 31 października 2019 r.
 12. 9. Rozliczenie premii z uczestnikiem programu nastąpi zgodnie z następującą zasadą: w zamian za osiągniętą wartość premii, Uczestnik otrzyma następujące nagrody: z Załącznika nr 3:
 13. NAGRODA KATEGORII NR 1 – równowartość zebranej Premii: 1 000 zł
 14. NAGRODA KATEGORII NR 2 – równowartość zebranej Premii: 2 200 zł
 15. NAGRODA KATEGORII NR 3 – równowartość zebranej Premii: 4 200 zł
 16. BON NA NAWOZY PROHORTI NPK – wystawiany na pełną wartość premii (po przekroczeniu minimalnej premii tj. 1000 zł)
 17. 10. Wartość zakupu liczona jest według cen netto z faktur wystawionych przez PROCAM Polska Sp. z o.o., w okresie trwania Programu PRO PARTNER, wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu.
 18. 11. Lista towarów (Załącznik nr 2) będzie aktualizowana w formie Aneksu do Załącznika nr 2 w zależności od przebiegu sezonu sprzedażowego. PROCAM zastrzega sobie prawo do poszerzania lub skrócenia listy produktów premiowanych z jednoczesnym poinformowaniem o tym uczestników programu.
 19. 12. W programie liczą się tylko zakupy dokonane w PROCAM Polska Sp. z o.o.
 20. 13. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, jeśli uzyska premie o wartości wielokrotności nagród z poszczególnych kategorii nagród, o których mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu. W takim wypadku rodzaj nabywanych nagród (w ramach osiągniętej wartości premii) zależy od decyzji Uczestnika, przekazanej Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora.

 

 • § 4 Nagrody
 1. 1. Nagrody w Programie zależą od uzyskanego obrotu na produktach określonych w Załączniku nr 2. Nagrody w Programie przedstawione są w Załączniku nr 3.
 2. 2. Uczestnik jest uprawniony do uzyskania nagrody w danej kategorii, o ile ureguluje całość zobowiązań terminowo i na dzień przekazania nagrody nie będzie posiadał żadnych przeterminowanych należności wobec Organizatora.
 3. 3. Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz Załącznikach jest uprawniony do uzyskania rodzaju nagrody w niżej wskazanych kategoriach:
 4. 4. NAGRODA KATEGORII NR 1 – równowartość zebranej Premii: 1 000 zł

Prawo do zakupu za 1 zł netto:

–     sprzętu RTV AGD – do wyboru z listy z Załącznika nr 3,

–     lub karty premiowej Sodexo o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,

–     lub karty Zakupowej ORLEN o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody.

 1. NAGRODA KATEGORII NR 2 – równowartość zebranej Premii: 2 200 zł

Prawo do zakupu za 1 zł netto:

–     Vouchera na weekendowy pobyt dla dwóch osób w SPA w Hotelu na terenie Polski – do wyboru z listy hoteli z Załącznika nr 3,

–     lub sprzętu RTV AGD – do wyboru z listy z Załącznika nr 3,

–     lub karty premiowej Sodexo o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,

–     lub karty Zakupowej ORLEN o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody.

 1. NAGRODA KATEGORII NR 3 – równowartość zebranej Premii: 4 200 zł

Prawo do zakupu za 1 zł netto:

–     wycieczki zagranicznej (wyjazd szkoleniowo-turystyczny) – wskazany przez PROCAM kraj basenu Morza Śródziemnego,

–     lub karty premiowej Sodexo o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,

–     lub karty Zakupowej ORLEN o równowartości w złotówkach 80% równowartości Premii niezbędnej do zrealizowania danej nagrody.

Chęć uzyskania nagrody w postaci prawa do zakupu za 1 zł netto wycieczki zagranicznej należy złożyć pisemnie przedstawicielowi handlowemu PROCAM do dnia 25 kwietnia 2019 roku. Wyjazd zagraniczny odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 roku.

 1. 4. Uczestnik nie ma prawa żądać wymiany Nagród określonych w § 4 ust. 1-2 Regulaminu, na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inny podmiot. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 2. 5. Stanowiące nagrody wyjazdy będą się odbywały w grupach. Uczestnik, który nabył wyjazd na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przekaże niezwłocznie dane osoby/osób, które będą uczestniczyć w wyjeździe.
 3. 6. Organizator ma prawo odstąpić od organizacji proponowanego wyjazdu lub/i zmiany jego terminu lub destynacji w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wyjazd, jak na przykład; stan wojny, akty terrorystyczne, kataklizmy, klęski żywiołowe, epidemie, itp.
 4. 7. Organizator może na wyraźne żądanie Uczestnika jako nagrodę zamiast wyjazdu szkoleniowo – turystycznego przekazać Uczestnikowi równowartość 80% kosztów danej nagrody na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej w formie Karty Premiowej Sodexo lub w formie Karty Zakupowej Orlen. Poza przypadkiem określonym w zdaniu powyższym, Uczestnik nie ma możliwości domagania się zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 5. 8. Przekazanie nagród rozpocznie się po 1 listopada 2019 roku i trwać będzie do 11 marca 2020 roku.

 

 • § 5 Przetwarzanie danych osobowych
 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Zakres danych osobowych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Organizator ma prawo przetwarzania danych osobowych Uczestników wyłącznie w celach związanych z realizacją Programu PRO PARTNER.
 2. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie i na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podstawą udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Organizatora jest pisemna zgoda podmiotu, którego dane te dotyczą.
 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie.
 4. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Programu PRO PARTNER, co potwierdzają w deklaracji przystąpienia (załącznik nr 1).
 5. 5. Podanie danych osobowych w celach opisanych w § 5 Regulaminu jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Programie PRO PARTNER.
 6. 6. Uczestnicy mają prawo dostępu/wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w § 5 Regulaminu mają prawo żądania ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Jeżeli jednak żądanie usunięcia zgłoszone zostanie w okresie trwania Programu PRO PARTNER lub w czasie przewidzianym na wydanie nagród, Organizator wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Programie PRO PARTNER i pozbawi prawa do Nagrody.
 7. 7. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest nieobowiązkowe.

 

 • § 6 Reklamacje
 1. 1. Reklamacje związane z Programem PRO PARTNER, muszą być sporządzone pod rygorem nieważności na piśmie i wysłane do Organizatora, pismem poleconym w terminie 5 dni od dnia powstania jej przyczyny. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. 2. Każda reklamacja powinna wskazywać oprócz danych identyfikujących Uczestnika także dokładny opis i wymienienie powodów reklamacji.
 3. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. 4. O wynikach postępowania reklamacyjnego składający reklamację zostanie poinformowany listownie. Zainteresowani zostaną przez Organizatora powiadomieni o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym wysyłanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. 5. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji zamyka postępowanie reklamacyjne.
 6. 6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

 • § 7 Postanowienia końcowe
 1. 1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Handlowych Organizatora.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Programu PRO PARTNER bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. O zmianie Regulaminu Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy produktów premiowanych oraz rodzaju nagród w dowolnym momencie trwania Programu.
 4. 4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji
 5. 5. Organizator, ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
 6. 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu go z udziału w Programie PRO PARTNER.
 7. 7. Odpowiedzialność Organizatora w żadnym przypadku nie przekracza wartości Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu PRO PARTNER bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie będzie się to wiązało z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
 9. 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.