PROCAM Agronomia Sukcesu > Regulamin PROPARTNER 2020

Regulamin PROPARTNER 2020

Partnerskiego Programu Wsparcia Sprzedaży

„PRO PARTNER 2020”

 

Niniejszy Regulamin Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER 2020” („Regulamin”) określa zasady prowadzenia sprzedaży premiowej przez PROCAM Polska Sp. z o.o. na warunkach podanych poniżej.

 

 • § 1 Organizator Programu
 1. 1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „PRO PARTNER” („Program PRO PARTNER”) jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 42/44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-14-77-792, kapitał zakładowy 3 060 000 zł („Organizator”).
 2. 2. Przy realizacji niniejszego programu uczestniczą ze strony Organizatora: Przedstawiciele Handlowi PROCAM Polska.

 

 • § 2 Uczestnicy Programu
 1. 1. W programie mogą brać udział prowadzące działalność gospodarczą pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami sklepów prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin do klienta końcowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że uczestnikiem Programu jest osoba, na którą wystawiona jest faktura sprzedaży.
 2. 2. Przed wzięciem udziału w Programie, uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Programu będzie równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.

 

 • § 3 Ogólne zasady Programu
 1. 1. Program PROPARTNER 2020 obowiązuje od 28.11.2019 do 31.12.2020 roku.
 2. 2. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą przedłożenia Organizatorowi, przez podmiot współpracujący z Organizatorem spełniający warunki określone w § 2 Regulaminu (Uczestnik), wypełnionej deklaracji przystąpienia do Programu złożonej Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora w terminie do 30.03.2020 roku (Załącznik nr 1). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przystąpienie do Programu po terminie wskazanym w § 3 ust. 2 zależnie od decyzji Organizatora.
 3. 3. W programie PROPARTNER Uczestnicy premiowani są za zakup wybranych produktów w ramach oferty i potwierdzonej dostępności u Przedstawiciela Handlowego (dalej PH) Organizatora (szczegółowa lista produktów premiowanych znajduje się w Załączniku nr 2).
 4. 4. Program będzie realizowany w trzech kategoriach:
 5. a. CLASSIC,
 6. b. VIP,
 7. c. PRESTIGE.
 8. 5. Warunkiem uprawniającym do uczestnictwa w Programie jest dokonanie przez Uczestnika w okresie trwania Programu minimalnych wartości zakupów towarów w placówkach handlowych Organizatora, określonych:
 9. a. w odniesieniu do kategorii CLASSIC – 50 000 zł netto
 10. b. w odniesieniu do kategorii VIP – 150 000 zł netto
 11. c. w odniesieniu do kategorii PRESTIGE – 400 000 zł netto
 12. 6. Zakupy produktów premiowych w połączeniu z realizacją Budżetu Zakupów ustalonego z Przedstawicielem Handlowym PROCAM określonego w deklaracji przystąpienia do Programu uprawniają do uzyskania nagrody w postaci premii od wartości ich zakupu określonej dla każdego z produktów wymienionych w Załączniku nr 2, będącej sumą odpowiednich wartości procentowych określonych dla produktów w danej kategorii Programu.
 13. 7. W sytuacji gdy Uczestnik wykona w stu procentach zadeklarowany Budżet Zakupów ustalony z PH nastąpi wyrównanie wartości procentowych przypisanych do danej kategorii.
 14. 8. Wypłata wyrównania wartości procentowych premii następować będzie po spełnieniu warunków opisanych w § 3 ust. 7 oraz uregulowaniu należności za wszystkie produkty zakupione od Organizatora na moment uzyskania uprawnienia do przyznania premii.
 15. 9. Decyzja o zwiększeniu premii o której mowa w § 3 ust. 7, oraz wypłaceniu wyrównania premii o którym mowa w § 3 ust. 8 zależy wyłącznie od woli Organizatora.
 16. 10. Warunkiem przyznania premii w postaci wydania odpowiedniej nagrody, na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, jest dokonanie przez Uczestnika minimalnych wartości zakupów towarów określonych w § 3 ust. 5.
 17. Wartość Budżetu Zakupów ustalana jest w oparciu o planowane zakupy produktów do dokonania przez Uczestnika w PROCAM Polska sp. z o.o. z ogólnodostępnej oferty środków ochrony roślin, nawozów i nasion w roku obowiązywania Programu i wymagane jest aby była ona w roku obowiązywania Programu większa o minimum 10% w stosunku do wartości zakupów dokonanych u Organizatora w roku poprzednim.
 18. 11. O wysokości uzyskanej premii Organizator informuje Uczestnika za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych jednorazowo w ciągu każdego miesiąca w trakcie trwania Programu.
 19. 12. Rozliczenie premii z uczestnikiem programu nastąpi zgodnie z następującą zasadą:
 20. w zamian za osiągniętą wartość zakupów towarów premiowanych oraz dokonanie całościowej płatności za wszystkie towary zakupione od Organizatora na moment uzyskania uprawnienia do przyznania premii, Uczestnik otrzyma następujące nagrody, z Załącznika nr 3:
 21. a. Nagrodą w kategorii CLASSIC jest możliwość odebrania wartości przysługującej premii w PLN przekazanej na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,
 22. b. Nagrodą w kategorii VIP jest możliwość odebrania wartości przysługującej premii w PLN przekazanej na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,
 23. c. Nagrodą w kategorii PRESTIGE jest możliwość odebrania wartości przysługującej premii w PLN przekazanej na karcie płatniczej w formie karty przedpłaconej,
 24. 13. Wartość zakupu liczona jest według cen netto z faktur wystawionych przez PROCAM Polska Sp. z o.o., w okresie trwania Programu PROPARTNER, wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu.
 25. 14. Lista towarów (Załącznik nr 2) będzie aktualizowana w formie Aneksu do Załącznika nr 2 w zależności od przebiegu sezonu sprzedażowego. PROCAM zastrzega sobie prawo do poszerzania lub skrócenia listy produktów premiowanych z jednoczesnym poinformowaniem o tym uczestników programu.
 26. 15. W programie liczą się tylko zakupy dokonane w PROCAM Polska Sp. z o.o.
 27. 16. Uczestnik nie ma prawa do zwrotu towarów, za które wypłacono premię.
 28. 17. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, jeśli uzyska premie o wartości wielokrotności nagród z poszczególnych kategoriach nagród, o których mowa w § 3 ust. 14 Regulaminu. W takim wypadku rodzaj nabywanych nagród (w ramach osiągniętej wartości premii) zależy od decyzji Uczestnika, przekazanej Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora.

 

 • § 4 Nagrody
 1. 1. Nagrody w Programie zależą od uzyskanego obrotu na produktach określonych w Załączniku nr 2 oraz wykonania Budżetu Zakupów. Nagrody w Programie przedstawione są w Załączniku nr 3.
 2. 2. Uczestnik jest uprawniony do uzyskania nagrody w danej kategorii, o ile ureguluje całość zobowiązań terminowo i na dzień przekazania nagrody nie będzie posiadał żadnych przeterminowanych należności wobec Organizatora.
 3. 3. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inny podmiot. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 4. 4. Przekazanie Uczestnikom niezasilonych kart przedpłaconych określonych w § 3 punkt 13 będzie następowało po przekroczeniu minimalnych wartości zakupów towarów określonych w odniesieniu do danej kategorii Programu spośród wskazanych w § 3 punkt 5 a, 6 b oraz 6 c.
 5. 5. Przekazanie wartości przysługującej premii w PLN (zasilenie kart przedpłaconych) na kartę przedpłaconą nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez uczestnika należności za wszystkie produkty zakupione od Organizatora.
 6. 6. W przypadku określonym w § 3 punkt 8 przekazanie wyrównania wartości procentowych premii nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia trwania Programu. Warunkiem koniecznym przekazania premii w tym wypadku jest także uregulowanie przez uczestnika należności za produkty zakupione od Organizator.

 

 • § 5 Przetwarzanie danych osobowych
 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Zakres danych osobowych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Organizator ma prawo przetwarzania danych osobowych Uczestników wyłącznie w celach związanych z realizacją Programu PRO PARTNER.
 2. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie i na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podstawą udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Organizatora jest pisemna zgoda podmiotu, którego dane te dotyczą.
 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie.
 4. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Programu PRO PARTNER, co potwierdzają w deklaracji przystąpienia (załącznik nr 1).
 5. 5. Podanie danych osobowych w celach opisanych w § 5 Regulaminu jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Programie PRO PARTNER.
 6. 6. Uczestnicy mają prawo dostępu/wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w § 5 Regulaminu mają prawo żądania ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Jeżeli jednak żądanie usunięcia zgłoszone zostanie w okresie trwania Programu PRO PARTNER lub w czasie przewidzianym na wydanie nagród, Organizator wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Programu PRO PARTNER i pozbawi prawa do Nagrody.
 7. 7. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest nieobowiązkowe.

 

 • § 6 Reklamacje
 1. 1. Reklamacje związane z Programem PRO PARTNER, muszą być sporządzone pod rygorem nieważności na piśmie i wysłane do Organizatora, pismem poleconym w terminie 5 dni od dnia powstania jej przyczyny. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. 2. Każda reklamacja powinna wskazywać oprócz danych identyfikujących Uczestnika także dokładny opis i wymienienie powodów reklamacji.
 3. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. 4. O wynikach postępowania reklamacyjnego składający reklamację zostanie poinformowany listowanie. Zainteresowani zostaną przez Organizatora powiadomieni o decyzji w sprawie
  reklamacji listem poleconym wysyłanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. 5. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji zamyka postępowanie reklamacyjne.
 6. 6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

 • § 7 Postanowienia końcowe
 1. 1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Handlowych Organizatora.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Programu PRO PARTNER bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. O zmianie Regulaminu Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy produktów premiowanych oraz rodzaju nagród w dowolnym momencie trwania Programu.
 4. 4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji
 5. 5. Organizator, ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
 6. 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu go z udziału w Programu PRO PARTNER.
 7. 7. Odpowiedzialność Organizatora w żadnym przypadku nie przekracza wartości Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu PRO PARTNER bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie będzie się to wiązało z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
 9. 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.