BERET STAR

O produkcie

Beret Star fungicyd – zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego.
Środek zawiera trzy substancje czynne o różnym mechanizmie działania: sedaksan, związek karboksyamidowy, z grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (wg FRAC Grupa 7), fludioksonil (związek fenylopirolowy (PP) – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy – z grupy inhibitorów biosyntezy steroli - SBI, wg FRAC Grupa 3).

Zawartość substancji czynnych

fludioksonil – (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,36%)

sedaksna – (związek z grupy karboksyamidów) – 25 g/l (2,36%)

tritikonazol – (związek z grupy triazoli) – 20 g/l (1,89%)

Stosowanie środka

Pszenica ozima

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (średni poziom zwalczania).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Pszenica jara

śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Jęczmień ozimy

pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznica zbóż i traw.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Jęczmień jary

głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Pszenżyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Żyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Owies
głownia pyląca owsa.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%.

Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

Zaprawione ziarno przechowywać w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Beret Star wynosi 250 kg/ha dla pszenicy ozimej i jarej, 200 kg/ha dla jęczmienia jarego i ozimego, pszenżyta ozimego i żyta oraz 170 kg/ha dla owsa.

Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.

Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Beret Star wynosi 250 kg/ha dla pszenicy ozimej i jarej, 200 kg/ha dla jęczmienia jarego i ozimego, pszenżyta ozimego i żyta oraz 170 kg/ha dla owsa.
Zaprawionego materiału siewnego można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
– zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
– zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Technika zaprawiania

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.
Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy Beret Star. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową.
Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.
Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia.
Zaprawiać z włączonym mieszadłem.
Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna.
Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą.
Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Resztki zawiesiny oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki należy:

 • jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zaprawy, zaprawiania i pakowania.
  Podczas czyszczenia sprzętu stosować dodatkowo ochronę dróg oddechowych (maska lub półmaska z filtrem).
 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wyprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
  nie dotyczy

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

 • zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą
 • upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 • zebrać przypadkowo rozsypane nasiona

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu -5°C – +30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.