Dash HC

O produkcie

Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z herbicydami.

Dash HC należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej herbicydu, w której jest zawarta informacja dotycząca stosowania tego produktu z adiuwantem ( Dash HC).

Dodanie adiuwantu Dash HC:

- zwiększa skuteczność stosowanych preparatów

- obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy roboczej

- uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV)

Zawartość substancji czynnych

  • oleinian metylu – 348,75 g/l (37,5 % w/w)
  • alkohol tłuszczowy (alkoksylowany ester kwasu fosforowego)– 209,25 g/l (22,5 % w/w)

Działanie i zastosowanie preparatu

Dash HC należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej herbicydu, w której jest zawarta informacja dotycząca stosowania tego produktu z adiuwantem ( Dash HC).

Dodanie adiuwantu Dash HC:

– zwiększa skuteczność stosowanych preparatów

– obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy roboczej

– uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV)

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość herbicydu i adiuwantu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka i adiuwantu do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Środki ostrożności

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA PREPARATU DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO PREPARAT MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO PREPARAT

Stosować rękawice ochronnę / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.