PROCAM CYNK PRO+

Zawartość składników

Azot azotanowy (N-NO3) 5% (67 g / 1 l nawozu)
Tlenek magnezu (MgO) 2,2% (29 g / 1 l nawozu) rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn) 8,4% (112 g / 1 l nawozu) rozpuszczalny w wodzie

Instrukcja stosowania

Stężenie roztworu oraz częstotliwość oprysków dobrać odpowiednio do: wymagań pokarmowych roślin, zaleceń nawozowych, fazy rozwojowej i kondycji roślin oraz warunków glebowo-klimatycznych. Dolistnie stosować PROCAM Cynk w formie roztworu wodnego lub łącznie z siarczanem magnezu, sprawdzonym nawozem dolistnym (np. PROleaf MAX, PROleaf MAKRO P) i odpowiednim, sprawdzonym pestycydem, w dolnej zalecanej przez producenta dawce.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Przygotowanie cieczy użytkowej – dawkę nawozu rozcieńczyć w ok. 5 l wody i wlać do zbiornika opryskiwacza w 2/3 objętości wypełnionego wodą przy włączonym mieszadle. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania. Wykonując roztwór kilku nawozów zachować kolejność rozpuszczania: siarczan magnezu, PROCAM Cynk, inny nawóz dolistny, pestycyd.

Magazynowanie

Nawóz przechowywać w temp. od -3°C do +30°C. Ilość warstw podczas magazynowania i transportu: 2 – pojemniki 20 l. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Powstały roztwór wykorzystać do nawożenia. Chronić przed dziećmi. Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Środki bezpieczeństwa

Zawiera: siarczan cynku.

Niebezpieczeństwo

  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H412 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, , ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.