PROCAM CYNK PRO+

Zawartość składników:

Azot azotanowy (N-NO3) 5% (67 g / 1 l nawozu)
Tlenek magnezu (MgO) 2,2% (29 g / 1 l nawozu) rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn) 8,4% (112 g / 1 l nawozu) rozpuszczalny w wodzie

Instrukcja stosowania:

Stężenie roztworu oraz częstotliwość oprysków dobrać odpowiednio do: wymagań pokarmowych roślin, zaleceń nawozowych, fazy rozwojowej i kondycji roślin oraz warunków glebowo-klimatycznych. Dolistnie stosować PROCAM Cynk w formie roztworu wodnego lub łącznie z siarczanem magnezu, sprawdzonym
nawozem dolistnym (np. PROleaf MAX, PROleaf MAKRO P) i odpowiednim, sprawdzonym pestycydem, w dolnej zalecanej przez producenta dawce. Stosować
wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.
Przygotowanie cieczy użytkowej – dawkę nawozu rozcieńczyć w ok. 5 l wody i wlać do zbiornika opryskiwacza w 2/3 objętości wypełnionego wodą przy włączonym mieszadle. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania. Wykonując roztwór kilku nawozów zachować kolejność rozpuszczania: siarczan magnezu, PROCAM Cynk, inny nawóz dolistny, pestycyd.

Magazynowanie:

Nawóz przechowywać w temp. od -3°C do +30°C. Ilość warstw podczas magazynowania i transportu: 2 – pojemniki 20 l. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Powstały roztwór wykorzystać do nawożenia. Chronić przed dziećmi. Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Środki bezpieczeństwa:

Zawiera: siarczan cynku. Niebezpieczeństwo
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 Działa drażniąco na skórę.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.

Dodatkowe informacje

opakowanie

, , ,