EPHON TOP 660 SL

O produkcie

Ephon Top jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Ephon Top stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu.

Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

etefon (związek z grupy fosfonowych) –660 g/l (51,7 %)

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica twarda jara

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica orkisz

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy końcowego nabrzmiewania pochwy liściowej (BBCH 31–45).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,1 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 31–49).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności, okresy karencji i szczegółowe warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

 1. Środek można stosować w ilości cieczy użytkowej zredukowanej do 100 l/ha, ale wówczas należy zastosować odpowiednie dysze zapewniające oprysk drobnokroplisty.
 2. Środek nie jest przeznaczony do stosowania na plantacjach zbóż przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
 3. Czynniki stresujące, wpływają ujemnie na wzrost roślin zbóż i mogą prowadzić do wtórnego ich krzewienia oraz wykształcania zdrobniałych ziaren. Zastosowanie w takich warunkach środka może prowadzić do nasilenia tych objawów, szczególnie w jęczmieniu jarym.
 4. Środka nie stosować:

  – w okresie 10 dni po zabiegu herbicydowym lub nawożeniu dolistnym,
  – od okresu kłoszenia się zbóż,
  – na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem i na rośliny mokre,
  – w temperaturze poniżej 10oC oraz przed spodziewanymi przymrozkami,
  – na plantacjach silnie zachwaszczonych, uszkodzonych przez choroby, szkodniki, poddanych stresowi po zabiegu herbicydowym lub z powodu niedoboru składników pokarmowych,
  -w okresie, kiedy rośliny zbóż poddane są stresowi z powodu niedoboru wody.

 5.  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • –  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

  przeprowadzono zabieg, lub

 • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

  substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

 • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

  Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
  Należy się upewnić czy resztki cieczy użytkowej zostały usunięte ze zbiornika i układu opryskiwacza oraz pomp oraz czy filtry i dysze są czyste.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
w oryginalnych opakowaniach,
w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,
w temperaturze 0C – 30C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Wypłukać usta.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.