MODDUS START

O produkcie

MODDUS START to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu dyspergującego. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, żyta ozimego i jarego, pszenżyta ozimego uprawianych w technologiach intensywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.

Zawartość substancji czynnej

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (24,2%).

Stosowanie środka

Pszenica ozima

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 25 – 39).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 29 – 49).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 29 – 49).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 25– 49).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 25– 49).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto jare

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 25– 49).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Warunki sprzyjające działaniu środka to temperatura około 10-15oC, silne naświetlenie, niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone, łan suchy, aktywnie rosnący.

2. Środka Moddus Start 250 DC nie stosować:

− na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki;

− na rośliny słabo rosnące np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C do 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.