CARYX 240 SL

O produkcie

CARYX 240 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz jednocześnie z grupy preparatów grzybobójczych w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek zawiera dwie substancje czynne:

- chlorek mepikwatu, który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym;

- metkonazol, który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni funkcję regulatora wzrostu.

Obie substancje działają plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion rzepaku.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lun ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

chlorek mepikwatu (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin) – 210 g/l (19,1%),

metkonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,7%).

Stosowanie środka

Rzepak ozimy

Jesień

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów: 1.
 • Termin stosowania: opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4-6 liści (BBCH 14 – 16).
 • Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion.

Wiosna

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,4 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów: 1.
 • Termin stosowania: opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu głównego (BBCH 32 – 35).

 

 • Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany.
 • Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu nasion.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

 1. Podczas opryskiwania zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.
 2. W celu zminimalizowania ryzyka i wystąpienia odporności sprawców chorób środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)l. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest zastosowanie 1 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak,stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.