HELTRIN 250 EC 1L

O produkcie

HELTRIN 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,3%)

Stosowanie środka

Pszenica ozima

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39)
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39)
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się liścia flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30–37).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Następstwo roślin

Na polu na którym stosowano środek HELTRIN 250 EC można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności. Z tego względu należy skonsultować wrażliwość odmian zbóż z posiadaczem zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

− na mokre rośliny,

− przed spodziewanym deszczem lub mrozem,

− na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, wysoka temperatura, susza, choroby lub szkodniki;

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

3. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

4. W przypadku przeznaczenia ziarna pszenżyta ozimego do przetwarzania np. w piekarnictwie przed zastosowaniem środka w uprawie tego zboża wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia w zakresie ewentualnego wpływu środka na procesy przetwarzania ziarna.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej. Aparaturę i wyposażenie użyte do zabiegu należy umyć wodą z dodatkiem roztworu środka do mycia opryskiwaczy i wypłukać trzykrotnie czystą wodą. Po każdym etapie mycia opróżnić całkowicie układ cieczowy opryskiwacza. Zapewnić, aby cała ciecz została usunięta ze zbiornika opryskiwacza oraz z pompy i przewodów. Usunąć dysze, otworzyć zbiornik i pompę spustową, aby umożliwić swobodny dostęp powietrza do wszystkich części układu.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0°C – 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria:

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.