MODDUS 250 EC

O produkcie

MODDUS 250 EC to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz rzepaku ozimego, rzepaku jarego i rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz
warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w
okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym
skróceniem międzywęźli.

Zawartość substancji czynnej

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%).

Stosowanie środka

Pszenica ozima

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25 – 39).
 • Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: Moddus 250 EC – 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL – 1 l/ha.
 • Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33).
 • Liczba zabiegów: 1
 • Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych: w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) – dawka 0,3 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek
  dzielonych)

Jęczmień ozimy

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary, rzepik ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto jare

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31–39).
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Koniczyna czerwona – produkcja nasienna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33–39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Trawy – produkcja nasienna
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31–37).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Zastosowanie środka w ochronie trawy i koniczyny czerwonej możliwe jest wyłącznie w przypadku przeznaczenia tych roślin do produkcji nasiennej. Środek nie może być stosowany w ochronie trawy i koniczyny czerwonej przeznaczonej do skarmiania zwierząt.
2. Środek stosować tylko na aktywnie rosnące rośliny.
3. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, nawożenia, odmiany, stanowiska oraz warunków pogodowych. Najintensywniejszej regulacji ulegają międzywęźla wydłużające się w terminie stosowania środka.
4. Dobrej efektywności zabiegu sprzyjają: wilgotność powietrza w zakresie 50-95%, wiatr nie przekraczający 3 m/s, temperatury nie przekraczające 25 0C.
5. Środka nie stosować:
 na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki;
 przed spodziewanymi przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu oraz na mokre rośliny
 na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia,
 podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
6. Podczas stosowania nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zebrać wyciek.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka ochrony roślin do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo
Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:
 w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 w temperaturze 00C-300C.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.