ALTIMA 500 SC

O produkcie

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (38,8 %)

Fluazynam oddziałuje wielokierunkowo na zwalczane patogeny poprzez hamowanie ich procesów oddychania i wytwarzania energii. Ta substancja czynna jest odporna na deszcz już po upływie 15 minut od czasu aplikacji środka, tworząc specjalną warstwę ochronną, która zapobiega kiełkowaniu zarodników na powierzchni liści oraz łodyg. Substancja aktywna tworzy także warstwę ochronną na glebie, która zapobiega przedostawaniu się zarodników do bulw. W przypadku młodych roślin oraz w warunkach słabego porażenia stosuje się niższą dawkę środka.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ziemniak

zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym należącymi do innych grup chemicznych, w odstępach co 7 – 10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Cebula, szalotka

mączniak rzekomy cebuli

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy wiodcznego piątego liścia do fazy gdy 50% liści zgina się (BBCH 15-48). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7 – 10 dni w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Uwaga

Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniaki – 7 dni,
cebula, szalotka – 28 dni.

 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • −  znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
  • −  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 2. Środek zawiera substancję czynną fuazynam (grupa FRAC 29) o działaniu zapobiegawczym. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
  − stosowanie środka tylko jako część programu ochrony, do którego włączone są środkigrzybobójcze, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania (stosowanieprzemienne środków),

− niestosowanie środka w dawkach niższych niż są zalecane,

− wybór środków zawierających substancję czynną fluazynam do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

Sporządzanie cieczy użytkowej

– Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
– Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
– Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
– W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • –  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzonozabieg, lub
 • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradacjęsubstancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć przepłukując ją co najmnie dwukrotnie wodą.Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

– Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi.

– Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

ZIEMNIAK

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:
– 5m lub
– 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


CEBULA, SZALOTKA

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych
strefy ochronnej o szerokości:
– 5m lub
– 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp
  osób trzecich,
 • w temperaturze 0oC – 30oC.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.