HALNY 200 EC 1L

O produkcie

Halny 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Między innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje naturalną odporność roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

Zawartość substancji czynnej

proquinazid (fungicyd z grupy chinazolin) – 200 g/l (20,5%).

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha

Środek można również stosować w mieszaninie ze środkiem Zamir 400 EW w następującym zakresie i dawkach:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż.

Halny 200 EC 0,15 – 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


PSZENŻYTO OZIME

septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

 • Od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

 • Środek stosować od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ OZIMY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści

 • Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów. Środek należy stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia

lub w mieszaninie Halny 0,15 – 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 – 1 l/ha

 • Termin stosowania: środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
 • Środek należy stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek stosować nie więcej niż 2 razy w sezonie, w odstępach co najmniej 14 dniowych.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia chorób.

Środek stosowany samodzielnie (pojedynczo) wykazuje średni poziom zwalczania w ochronie przed septoriozami liści, septoriozą plew, brunatną plamistością liści, plamistością siatkową jęczmienia i rdzą jęczmienia oraz fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła.

Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

 • –  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,jeżeli jest to możliwe lub
 • –  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologicznądegradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • –  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
– w temperaturze nie niższej niż 5oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności –
– 2 lata w opakowaniach wykonanych z PET
– 3 lata w opakowaniach wykonanych z HDPE/EVOH

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.