CAYUNIS

O produkcie

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.

Zawartość substancji aktywnych

Zawartość substancji czynnych:

biksafen (związek z grupy karboksyamidów) – 75 g/l (7,31%)

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 150 g/l (14,62%)

trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 100 g/l (9,75%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie:

N,N-Dimetylodekanoamid

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima

łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów

chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów

chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów

chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy

łamliwość źdźbła zbóż traw (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość

siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularia (plamistości liści), rynchosporioza zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany

1. Zabieg wykonywać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

3. Środek zawiera trzy substancje czynne o różnym mechanizmie działania: biksafen z grupy karboksyamidów (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej – SDHI, wg FRAC grupa 7), spiroksaminę z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy (SBI II), wg FRAC grupa 5) oraz trifloksystrobinę z grupy strobiluryn (inhibitory oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 – fungicydy QoI, wg FRAC grupa 11).

W ramach strategii antyodpornościowej należy m.in.

stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce w maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym, w realizowanym programie ochrony należy przewidzieć maksymalnie dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym na danym polu środkami zawierającymi substancje czynne z grupy FRAC 7 i/lub z grupy FRAC 11.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać ją co najmniej trzykrotnie wodą. Filtry oraz końcówki opryskiwacza myć osobno.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

− 10 m zadarnionej na szerokości 5 m lub

− 5 m zadarnionej na całej szerokości z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach

− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich

− w temperaturze 0°C – 30°C,

− poza bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.