COLZOR TRIO 405 EC 20L

O produkcie

COLZOR TRIO 405 EC 20L Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, kiełki i korzenie chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

dimetachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 187,5 g/l (17,6%)
napropamid (związek z grupy amidów) – 187,5 g/l (17,6%)
chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g/l (2,8%)

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), przetacznik perski, przytulia czepna, stulisz lekarski, rumianek polny, tasznik pospolity (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), tobołki polne.

Chwasty średnioodporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: samosiewy zbóż.

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  • Uwaga: mniejsze ilości cieczy użytkowej stosować tylko przy wysokim uwilgotnieniu gleby.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg tej substancji na ha.

Niższe dawki środka (2,5-3,0 l/ha) stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższe dawki (3,5-4,0 l/ha) na glebach cięższych.

Po zabiegu w okresie jesiennym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.

Po zastosowaniu środka mogą na roślinach rzepaku wystąpić objawy fitotoksyczności, mają one charakter przemijający i nie mają wpływu na plonowanie.

Silne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.

W przypadku konieczności wykonania na plantacji rzepaku kolejnego zabiegu herbicydowego zaleca się zastosowanie środka chwastobójczego, zawierającego substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania niż wchodzące w skład środka Colzor Trio 405 EC.

Środka Colzor Trio 405 EC nie stosować:

– na glebach piaszczystych,

– po skiełkowaniu nasion rzepaku.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią na polu tym, po wykonaniu uprawy, w tym orki na głębokość minimum 15 cm, można wysiewać wyłącznie rzepak, gdy jest możliwe wykonanie siewu we właściwym terminie agrotechnicznym.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji wiosną można uprawiać: rzepak jary, kukurydzę, groch lub słonecznik. Konieczne jest jednak wykonanie orki na głębokość minimum 15 cm. Nie należy wysiewać zbóż, lnu i buraków.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: − 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub − 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody / mydłem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

<p class=”aa-product-paragraph”Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.