ZORVEC ENDAVIA

O produkcie

FUNGICYD o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego.
Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania: Substancja czynna oksatiapiprolina (wg FRAC grupa 49) i bentiowalikarb (wg FRAC grupa 40).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej

oksatiapiprolina (związek z grupy izoksazolin) – 30 g/l (3,26%),
bentiowalikarb (w formie estru izopropylowego) (związek z grupy karbaminianów) – 70 g/l (7,61%).

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZIEMNIAK

zaraza ziemniaka

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200- 400 l/ha
 • Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej w celu dokładnego pokrycia roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik


CEBULA,CZOSNEK

mączniak rzekomy cebuli

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści (BBCH 13) do 28 dni przed zbiorem rośliny uprawnej. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7 dni.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200- 800 /ha

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniaki – 7 dni, cebula, czosnek – 28 dni.Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji możliwe jest sadzenie lub sianie roślin następczych po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem Zorvec Endavia.
W normalnych warunkach/ normalnym cyklu wegetacji – nie dotyczy.

 1. 1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 2. 2. Środek wykazuje dostateczną odporność na zmywanie jeśli opady deszczu wystąpią nie wcześniej
  niż po 20 minutach od wykonania zabiegu.
 3. 3. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania: oksatiapiprolina (modulator białek wiążących oksysterol (OSBP), wg FRAC grupa 49) oraz bentiowalikarb (CCA- fungicydy, inhibitory syntazy celulozy, wg FRAC grupa 40). Wielokrotne stosowanie tego samego środka lub rożnych środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. W ramach strategii przeciwdziałania odporności dla środka Zorvec Endavia i innych środków zawierających substancję czynną z grupy FRAC 49 zaleca się m. in.:
  • -stosowanie środka zapobiegawczo, przed pojawieniem się widocznych objawów choroby, w pełnej zalecanej dawce,
  • -wybór środka maksymalnie do 1/3 przewidzianych ogółem do wykonania w sezonie zabiegów, jeśli przyjęty program zakłada wykonanie co najwyżej trzech zabiegów w sezonie to środek Zorvec Endavia należy zastosować tylko jeden raz,
  • -włączenie do przyjętego programu ochrony środków zawierających substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania (stosowanie środków przemienne lub sekwencyjne).
  • -w przypadku sekwencyjnego stosowania środka Zorvec Endavia należy wykonać nie więcej niż trzy zabiegi po sobie, a kolejny należy wykonać środkiem zawierającym substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 •  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zleca się dwukrotnie przepłukanie czystą wodą zbiornika i instalacji opryskiwacza.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

 • Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną (kombinezon) zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0oC – 30oC,

Chronić przed zamarzaniem.

 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.