AGRITOX 500 SL

O produkcie

AGRITOX 500 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

Środek Agritox 500 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Środek najskuteczniej działa w temperaturze od 10 do 25 °C. Herbicyd stosowany w niższej temperaturze nie wykazuje działania chwastobójczego, a stosowanie preparatu w temperaturze
powyżej 25 °C wyeliminuje wprawdzie znajdujące się na plantacji chwasty, jednak może również doprowadzić do uszkodzenia uprawianych roślin lub do ich całkowitego zniszczenia. Dlatego też przed wykonaniem zabiegu należy zmierzyć temperaturę powietrza w miejscu wykonywania zabiegu, a nie odczytywać temperatury z termometru, który znajduje się na budynku mieszkalnym lub gospodarczym.

Zawartość substancji czynnej

MCPA – związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (44,4%).

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.

Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik rolny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku.

Chwasty odporne: fiołek polny, przytulia czepna, rumian polny.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 3-go kolanka.

JĘCZMIEŃ OZIMY

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 3-go kolanka.

JĘCZMIEŃ JARY

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

PSZENICA JARA

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

OWIES

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.
 • Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych zaleceń.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Przeciwwskazania

Środka nie stosować:

1. na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,

2. w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25C,

3. w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5C,

4. w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.

 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Środki ostrożności

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji)

 • dla ludzi -nie dotyczy.
 • dla zwierząt – 14 dni.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu)

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo

 • nie dotyczy

Ochrona stosującego środek ochrony roślin

Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary i ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.

Ochrona środowiska

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych nie będących celem zwalczania konieczne jest stosowanie strefy ochronnej w odległości:

− 20 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo;

lub

− 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoznacznym użyciem rozpylaczy redukujących znos cieczy użytkowej o 75%;

lub

− 10 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znos cieczy użytkowej o 50%.

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przechowywanie

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.