AXIAL ONE 50 EC

O produkcie

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania nalistnego, przeznaczony do powschodowego, selektywnego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%),

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%).

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest głównie przez liście i korzenie chwastów, a następnie przemieszczany do ich komórek, powodując zahamowanie ich wzrostu już po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu.

Może powodować krótkotrwałe przyhamowanie wzrostu rośliny uprawnej oraz przemijające, niewielkie zmiany chlorotyczne na liściach, bez wpływu na plon.

Chwasty wrażliwe jednoliścienne: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny.

Chwasty wrażliwe dwuliścienne: samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, jasnota purpurowa.

Chwasty odporne: rdest powojowaty, fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

 • Termin stosowania: stosowanie jesienią: środek stosować od fazy 2 liści rośliny uprawnej (BBCH12) do końca wegetacji jesiennej.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów

lub

 • Stosowanie wiosną: środek stosować po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej (BBCH32).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,3 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.

JĘCZMIEŃ JARY

 • Termin stosowania: środek stosować od początku fazy krzewienia zbóż (BBCH21) do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH31).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.

PSZENICA JARA

 • Termin stosowania: środek stosować od 4 liścia rośliny uprawnej (BBCH14) do końca fazy krzewienia (BBCH29).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,67 – 1,3 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla zbóż ozimych i jarych: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:

1.Środek Axial One 50 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.

2.W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem Axial One 50 EC. Wyższe stadia rozwojowe rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.

Następstwo roślin

Axial One 50 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich siewem a terminem zastosowania środka Axial One 50 EC

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1.Środka Axial One 50 EC nie stosować:

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki,

− w uprawach z wsiewką roślin motylkowych i mieszanek traw,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− w mieszaninie z herbicydami o działaniu hormonalnym.

2. Obniżenie zalecanych dawek środka Axial One 50 EC oraz stosowanie w mieszaninach z herbicydami sulfonylomocznikowymi może spowodować spadek skuteczności zwalczania chwastów.

3. Celem zapobiegania zjawisku odporności stosować przemiennie herbicydy o różnych mechanizmach działania, przestrzegać odpowiedniego zmianowania roślin uprawnych oraz stosowania zalecanej dawki umożliwiającej uzyskanie najwyższej możliwej skuteczności w zwalczaniu chwastów.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,