AXIAL ONE 50 EC

O produkcie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pinoksaden zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy), a substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B (inhibitory ALS).

Zawartość substancji czynnych

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,43%),

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,49%).

Sejfner: klokwinocet – meksyl – 11,25 g/l (1,16%).
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta, klokwintocet-meksyl.

Opis działania

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pinoksaden zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy), a substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B (inhibitory ALS).

Działanie na chwasty

Środek zawiera dwie substancje o odmiennym mechanizmie działania.
Pinoksaden w roślinie jako inhibitor enzymu – karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Pinoksaden stosuje się w przypadku zwalczania chwastów trawiastych (jednoliściennych).
Florasulam w roślinie jako inhibitor enzymu – syntazy acetylomleczanowej (ALS) powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, w konsekwencji czego dochodzi do zahamowania wielu procesów życiowych, w tym głównie do zahamowania podziału komórek w tkankach merystematycznych. Stosowany jest w celu zwalczania chwastów dwuliściennych.
Axial One 50 EC jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, szybko przemieszczającym się do stożków wzrostu pędów i korzeni. Zewnętrzne objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe (szczególnie są one wyraźnie widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka), czerwienie lub chloroza. Całkowite zaschniecie liści następuje po 7-10 dniach w korzystnych warunkach lub do 6-8 tygodni w niekorzystnych.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, jasnota purpurowa.

Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rdest powojowaty.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych (BBCH chwastów 10- 19), tj.: od pojawienia się pierwszego liścia z pochewki liściowej do fazy dziewięciu liści, na chwasty aktywnie rosnące i niezakryte przez roślinę uprawną.


PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Termin stosowania:
Stosowanie wiosną: środek stosować po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej (do BBCH32).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.


JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od 4 liścia rośliny uprawnej do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH14 -31).

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.


PSZENICA JARA

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,67 – 1,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować od 4 liścia rośliny uprawnej do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH 14 -31).
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Axial One 50 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania potraktowanej środkiem plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin następczych, należy zachować minimum 30 dniową przerwę między ich siewem a terminem zastosowania środka.

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością

W związku z ryzykiem wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz innych chwastów trawiastych na substancję czynną pinoksaden, należy postępować zgodnie z zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, w szczególności:
−ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie działania

z grupy A do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym (w zbożach ozimych zabieg tylko jesienią lub

tylko wiosną),

−  jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje gatunek chwastu odporny

na substancje czynne o mechanizmie działania z grupy A, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy stosować na tym polu środka chwastobójczego Axial One 50 EC, ani innych herbicydów o tym samym mechanizmie działania,

−  stosować naprzemiennie lub w mieszaninach środki zawierające substancje czynne o różnych mechanizmach działania jednocześnie zwalczające miotłę zbożową, wyczyniec polny i inne chwasty trawiaste,

−  ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych,

−  stosować inne niechemiczne sposoby ograniczające rozwój odporności chwastów na herbicydy, związane szczególnie z przestrzeganiem prawidłowego zmianowania roślin, stosowaniem czystego materiału siewnego, dbałością o czystość maszyn i narzędzi rolniczych, stosowaniem agrotechniki, nawożenia i ochrony roślin uprawnych zapewniających im dużą konkurencyjność z chwastami,

−  informować doradcę lub posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.

2. Obniżanie dawki środka poniżej 1l/ha w mieszaninach z herbicydami z grupy pochodnych sulfonylomocznika może powodować spadek skuteczności zwalczanych chwastów jednoliściennych.

3. Nie zaleca się stosowania środka w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
4. Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.
5. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem. Wyższe stadia rozwojowe rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.
6. Środka nie stosować:

– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki,
– w uprawach z wsiewką mieszanek traw,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

−  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

−  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

–  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych:

  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
    nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.