MILBEKNOCK 10 EC 1L

O produkcie

MILBEKNOCK 10 EC 1L to środek z grupy akarycydów w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy na jabłoni. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy.

Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie

.

Zawartość substancji czynnej

milbemektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów, mieszanina M.A3 i M.A4) – 10 g/l (1,08 %).

Stosowanie środka

JABŁOŃ

przędziorek owocowiec, pordzewiacz jabłoniowy

 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
 • Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy gdzie owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 69-76).
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
 • Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500 – 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy gdzie owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 69-76).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Truskawka

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy, roztocz truskawkowiec.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,25 l/ha
Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po zbiorach (>BBCH 91). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 – 2000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, jeżyna, borówka wysoka, malina, żurawina, agrest
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,25 l/ha
Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po zbiorach (>BBCH 91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 – 2000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chmiel

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od pełni fazy kwitnienia: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki do zaawansowanego dojrzewania, bardzo intensywnej barwy szyszek (BBCH 65-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 3300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od temperatury, ale nie zaleca się stosowania środka w okresie silnego nasłonecznienia i / lub wysokich temperatur (>25ºC) ze względu na możliwość wystąpienia fitotoksyczności.

2. W czasie upałów i silnego nasłonecznienia należy wykonywać zabiegi wcześnie rano lub wieczorem.

3. Zastosowanie środka w okresach deszczowych lub dużych wahań temperatury może spowodować objawy fitotoksyczności w sadach jabłoniowych.

4. Środek stosować, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości.

5. Środek należy stosować na rośliny nieuszkodzone z dobrze wykształconą warstwą kutikuli. 6. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

7. Bardziej celowe jest stosowanie najwyższej z zalecanych ilości wody w zabiegach.

8. Środka nie stosować w odmianie jabłoni Golden Delicious.

9. Z uwagi na możliwość wystąpienia fitotoksyczności w odmianach jabłoni: Gala, Jonagold, Ligol, Braeburn, Relinda przed zastosowaniem środka zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

10. Przy stosowaniu środka w odmianach Gala, Braeburn, Kanzi i Cameo należy zachować odstęp 5-dniowy przed i po wykonaniu zabiegów innymi środkami ochrony roślin.

11. Nie stosować zabiegów ultra drobnokroplistych.

12. Aby zapobiegać zjawisku odporności środek może być stosowany 1 raz w sezonie wegetacyjnym. Pozostałe zabiegi wykonać środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania dawki powyżej 0,75 l/ha w fazie BBCH 65-67 tj. od pełni fazy kwitnienia do fazy zasychania kwiatów:

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły maja pożytek. Można stosować wcześnie rano przed wylotem pszczół na uprawę lub wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Jabłka – 14 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.