MAVRIK VITA 240 EW 1L

O produkcie

MAVRIK VITA 240 EW to środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) – 240 g/l (22,06%)

Stosowanie środka

RZEPAK OZIMY

chowacz brukwiaczek

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Liczba zabiegów: 1.

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 5963).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: 7 dni.

szkodniki łuszczynowe, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W wyższej temperaturze powietrza zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.

3. Zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej  o szerokości:
  • 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych lub
  • 1 metra od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • rzepak ozimy – 60 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

 • Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.