STABILAN 750SL

O produkcie

Stabilan 750 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Stabilan 750 SL stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa oraz rzepaku ozimego.

Stabilan 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie zapobiegając ich wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 750 g/l (65,56%)

Stosowanie środka

Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w warunkach glebowo – klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.


Pszenica ozima

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
 • – odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,0 l/ha
 • – odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ha
 • Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenic
 • Termin stosowania: Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30 – 31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.

Pszenica jara

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia(BBCH 30 – 31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.

Pszenżyto ozime (odmiany o długiej słomie)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenżyta.
 • Termin stosowania: Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej 2 cm nad kolankiem 1 (BBCH 31-32).

Żyto ozime

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszych terminach.
 • Termin stosowania: Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31 – 37).

Owies

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 3135).

Rzepak ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Zaleca się stosować środek na polach intensywnie nawożonych azotem.

2. Środka nie stosować:

– na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego

– na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami

– w temperaturze powietrza poniżej 10*C i powyżej 25*C

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola

– na rośliny mokre

– na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0*C – 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

, ,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.