PREMIER 300 SL

O produkcie

Premier 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (26,4%)

Działanie na chwasty

Premier 300 SL jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez
liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich
zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Zboża jare:
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny,
szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziewnik szorstki.
Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny.
Chwasty odporne: przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).
Zboża ozime:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna
bezwonna, rumian polny.
Chwasty odporne: przytulia czepna.

Stosowanie środka

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Następstwo roślin

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować
przemiennie z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym
mechanizmie działania.
2. Środka nie stosować:
− na rośliny chore i uszkodzone,
− w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
− w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C,
− w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin (1 dzień).
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających
MCPA na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio
zastosowany środek ochrony roślin Premier 300 SL.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku wrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem. Wypłukać usta.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.