EXPERT MET 56 WG

O produkcie

Expert Met 56 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie, przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 140 g/kg (14%)

flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 420 g/kg (42%)

Jak działa Expert Met 56 WG?

Środek chwastobójczy Expert Met 56 WG to produkt w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania dolistnego. Herbicyd zawiera w składzie dwie substancje czynne o różnych mechanizmach działania. Metrybuzyna wnika do rośliny przez korzenie i nieco słabiej przez liście, z kolei flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl chwastów.

Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna.

W jakich uprawach można stosować środek Expert Met 56 WG?

Preparat Expert Met zalecany jest do stosowania jesienią we wszystkich gatunkach zbóż ozimych już od wschodów. Sprawdzi się więc zarówno na plantacji pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, jak i jęczmienia ozimego oraz żyta.

Jakie chwasty zwalcza Expert Met 56 WG?

Herbicyd Expert Met 56 WG stosuje się w celu eliminacji miotły zbożowej – jednorocznej rośliny jarej lub ozimej występującej na wszystkich typach gleb, z plantacji zbóż ozimych. Do innych chwastów wrażliwych na działanie tego herbicydu zalicza się: 

 • Bodziszka drobnego,
 • Gwiazdnicę pospolitą, 
 • Jasnotę purpurową,
 • Przetacznika perskiego,
 • Tasznika pospolitego,
 • Mak polny,
 • Rumian polny.

Expert Met 56 WG wykorzystywany jest również do zwalczania samosiewów rzepaku na polach ze zbożami ozimymi. Do chwastów średnio wrażliwych na działanie preparatu zalicza się fiołki polne i przytulię czepną.

Jak stosować Expert Met 56 WG?

Preparat Expert Met 56 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Środek należy rozpuścić w wodzie w ilości zgodnej z dawką podaną na etykiecie preparatu. W trakcie stosowania środka nie należy dopuścić do rozprzestrzeniania się cieczy roboczej na sąsiednie pola oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i na uwrociach. W trakcie sezonu można wykonać maksymalnie jeden zabieg przy użyciu Expert Met 56 WG. 

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Expert Met 56 WG – temperatura stosowania

Warunki pogodowe to istotny czynnik, na który należy zwrócić uwagę podczas planowania oprysku. Ogromne znaczenie dla wysokiej skuteczności wykonywanego zabiegu ma optymalna temperatura, która dla każdej substancji czynnej jest inna. Minimalna temperatura do wykonania oprysku preparatem Expert Met 56 WG powinna wynosić 8 °C.

Z czym można mieszać Expert Met 56 WG?

Środek chwastobójczy Expert Met 56 WG może być zastosowany w mieszance z preparatem Alister Grande 190 OD, który zawiera w składzie następujące substancje czynne: diflufenikan, mezosulfuron metylowy w postaci soli sodowej oraz jodosulfuron metylosodowy.

Po jakim czasie działa Expert Met 56 WG?

Wysokiej skuteczności działania środka sprzyja optymalna wilgotność podłoża. Preparat Expert Met 56 WG ceniony jest za szybkie działanie na uodpornioną na wiele substancji czynnych miotłę zbożową oraz niektóre chwasty jedno- oraz dwuliścienne.

Zalety środka Expert Met 56 WG

Ważną zaletą preparatu Expert Met 56 WG są znajdujące się w składzie dwie uzupełniające się substancje czynne. Inne korzyści związane ze stosowaniem preparatu w zbożach ozimych to:

 • Wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej,
 • Szybkie działanie,
 • Eliminacja chwastów już w fazie kiełkowania, 
 • Przydatność również w zwalczaniu niektórych chwastów dwuliściennych,
 • Nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. 

Ważną zaletą związaną ze stosowaniem środka chwastobójczego Expert Met 56 WG jest długi czas działania. Substancje czynne środka działają w glebie przez kilka tygodni po wykonaniu oprysku, co zapewnia dodatkową ochronę przed rozwojem kolejnych chwastów na plantacji.

Ile kosztuje Expert Met 56 WG?

Koszt środka chwastobójczego Expert Met 56 WG uzależniony jest od wielkości opakowania, ponadto cena herbicydu może różnić się w zależności od miejsca, w którym dokonywany jest zakup. O cennik produktu zapytać można poprzez zakładkę Kontakt. Szczegółowe informacje na temat ceny Expert Met 56 WG uzyskać można również pod numerem telefonu: +48 58 762 80 30.

Gdzie kupić Expert Met 56 WG?

Herbicyd Expert Met dostępny jest w punktach tworzących sieć sprzedaży na terenie całego kraju. Dane kontaktowe do poszczególnych sklepów znaleźć można w zakładce – Kontakt

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę, pomidor.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1.Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

2.Na glebach próchniczych środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą.

3.Środka nie stosować:

 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

4.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie zadarnionej strefy ochronnej wynoszącej 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informacje dodatkowe

opakowanie

,

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.