AFFIRM 095 SG

O produkcie

Opis działania

Środek owadobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawach jabłoni, gruszy, winorośli, papryki, pomidora, fasoli szparagowej, ogórka, cukinii, patisona, arbuza, melona, dyni, kabaczka i sałaty. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Stosowanie środka – rośliny sadownicze

JABŁOŃ, GRUSZA

owocówki, miniarki, zwójkówki

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 kg/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Termin stosowania środka: Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: początek dojrzewania. Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtarzać co 7-10 dni.
 • Ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia, przy licznej populacji szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

WINOROŚL
zwójka kwasigroneczka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 kg/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
 • Termin stosowania środka: Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: początek dojrzewania. Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw.
 • Ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia, przy licznej populacji szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1200 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Stosowanie środka – rośliny warzywne (uprawy polowe i pod osłonami)

Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj słonecznicy orężówki, na początku masowego wylęgu larw.

PAPRYKA, POMIDOR, OGÓREK, CUKINIA, PATISON, ARBUZ, MELON, DYNIA, KABACZEK

słonecznica orężówka

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Termin stosowania środka: Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: pełna dojrzałość.
 • Ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia, przy licznej populacji szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 400 – 1200 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 • FASOLA SZPARAGOWA
 • słonecznica orężówka
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Termin stosowania środka: Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: wykształcenie strąków.
 • Ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia, przy licznej populacji szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 • SAŁATA
 • słonecznica orężówka
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 • Odstęp między zabiegami: minimum 7 dni.
 • Termin stosowania środka: Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: pełna dojrzałość.
 • Ważne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia, przy licznej populacji szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Środek Affirm 095 SG stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Uprać odzież ochronną po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

W przypadku uprawy winorośli:

 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych nierolniczo.

W przypadku uprawy jabłoni, gruszy lub roślin warzywnych:

 • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
 • W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych nierolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • winorośl – 7 dni,
 • jabłoń, grusza, papryka, pomidor, fasola szparagowa, ogórek, cukinia, patison, arbuz, melon, dynia, kabaczek, sałata – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
 • w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0 – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Istnieje prawdopodobieństwo, że środek zwiększa aktywność GABA u zwierząt.

Unikać podawania leków powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny i kwas walproinowy) u osób potencjalnie narażonych na abamektynę.

Działanie toksyczne można zminimalizować podając szybko absorbenty (np. aktywny węgiel).

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę lub opakowanie.

Objawy: zwężenie źrenic, brak koordynacji, drgawki.

Wdychanie produktu: Wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku zaburzeń oddychania lub jego zatrzymania przeprowadzić zabieg sztucznego oddychania. Pozostawić chorego w cieple w swobodnej pozycji. Niezwłocznie wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną środkiem. Skażone miejsca natychmiast zmyć dużą ilością wody. W przypadku długotrwałego podrażnienia skóry wezwać lekarza. Odzież zanieczyszczoną środkiem wyprać przed ponownym użyciem.

Kontakt rozpylanej cieczy z oczami: Natychmiast rozpocząć przemywanie oczu dużą ilością wody, także pod powiekami, i kontynuować przez co najmniej 15 minut. Zdjąć soczewki kontaktowe. Niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarska.
Połknięcie produktu: Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wywoływać wymiotów!

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.