IGUANA 1L

O produkcie

Iguana jest herbicydem w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

chlopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) – 240 g/l (20,24%)

pikloram (związek z grupy pochodnych pirydyn) – 80 g/l (6,75%)

aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) – 40 g/l (3,37%)

W celu ochrony wód gruntowych środków zawierających substancję czynną aminopyralid nie stosować jesienią w uprawie rzepaku ozimego, częściej niż co dwa lata na tym samym obszarze.

Opis działania

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie do stref wzrostowych rośliny. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne chlopyralid, pikloram i aminopyralid zaliczone są do grupy O.

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), samosiewy grochu

Chwasty średniowrażliwe : fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna,

Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, tasznik pospolity

Chwasty odporne: przetacznik perski

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy

Termin stosowania:

Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie pełni rozwiniętych liścieni do czterech liści właściwych (BBCH 10-14) na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środki ostrożności, okresy karencji i szczególne warunki stosowania

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

1. Strategia zarządzania odpornością

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
– stosuj środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze efekty zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowanie upraw, itp.
– stosuj rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania.
– stosuj mieszanki herbicydów o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów, stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

 1. Warunkistresowe(długotrwałasusza,spadkitemperaturyponiżej5C,przymrozki)wtrakcielubpo zastosowaniu środka mają negatywy wpływ na działanie herbicydu, które może skutkować obniżeniem plonowania rzepaku.
 2. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
 3. Środka nie stosować:
  –  na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
  –  w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25°C,
  –  w czasie nadmiernej suszy,
  –  po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  –  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  –  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo Roślin

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, mrozy, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać – rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po trzech miesiącach od zastosowania środka i po wykonaniu orki na głębokości minimum 15 cm.

Po jesiennym zastosowaniu środka i zbiorze rzepaku w normalnym terminie, roślinami następczymi mogą być:

– jesienią następnego roku kalendarzowego – zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy,
– wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 18 miesięcy od zastosowania środka) – wszystkie rośliny.

Słoma oraz inne resztki pożniwne (ścierń, łuszczyny) oraz obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano środek, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych.
Natomiast przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu, słoma oraz inne resztki pożniwne (ścierń, łuszczyny) oraz obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano środek, muszą być wymieszane z glebą minimum 6 miesięcy przed ich siewem lub sadzeniem.

UWAGA!!!

–  Środek zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń, łuszczyny) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą. Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem jest jej pozostawienie na polu i przyoranie. Słomę oraz obornik i kompost wytworzone ze słomy potraktowanej środkiem należy wykorzystać tylko w obrębie własnego gospodarstwa, w którym użyto ten środek.

–  Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.

–  Słoma z roślin potraktowanych środkiem może być użyta / sprzedana poza gospodarstwo tylko w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.

–  Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być stosowana do produkcji biogazu.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Uwaga

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Resztki cieczy użytkowej należy:

–  jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed

skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

–  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

–  w temperaturze 0°C – 30° C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.