BUTISAN STAR 416 SC 5L

O produkcie

BUTISAN STAR 416 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g w 1 litrze środka (29,5%),

chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g w 1 litrze środka (7,3%).

 

Działanie na chwasty

Butisan Star 416 SC pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy 2 liści właściwych, w zależności od gatunku chwastu.

Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.

Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała (na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny.

Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch liści), tasznik pospolity.
Chwasty odporne: samosiewy zbóż, fiołek polny

Stosowanie środka

1. RZEPAK OZIMY

Środek stosować:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

b) w 4 – 7 dni po siewie

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:

Niższą dawkę środka Butisan Star 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.

Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

 

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Star 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki do głębokości 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik, buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne. Owies można uprawiać po głębokim wymieszaniu gleby. Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, rzepak ozimy można wysiewać natychmiast po bronowaniu. Zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykonaniu orki do głębokości około 20 cm.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek ochrony roślin Butisan Star 416 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

3. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym Etykieta Butisan Star 416 SC 3 przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić następstwo roślin.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.