BANJO 500 SC 5L

O produkcie

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

 • fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (39,2%)

Opis działania

Etykieta środka ochrony roślin Banjo 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

Ziemniak

Alternarioza

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
 • Liczba zabiegów: 1-3.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaraza ziemniaka (nać i bulwy).

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
 • Termin stosowania:
 • Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).
 • Liczba zabiegów: 3-5.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
 • Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Marchew, seler korzeniowy

Alternarioza naci marchwi

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
 • Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
 • Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pietruszka korzeniowa

Alternarioza naci pietruszki

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15 – 39).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
 • Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
 • Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Buraki ćwikłowe

Alternarioza buraka (liście)

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin stosowania:
 • Środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19-36).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

– strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaków,

– strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy marchwi, pietruszki korzeniowej i selera korzeniowego,

– zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy buraka ćwikłowego.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.