CLERAVIS 492,5 SC 5L

O produkcie

Cleravis 492,5 SC to środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 375 g/l (32,5 %)
chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,7 %)
imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 17,5 g/l (1,5 %)

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. W roślinie działa systemicznie.

a) Stosowanie środka powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, samosiewy pszenicy.

Chwasty średnio odporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.

b) Stosowanie środka powschodowo (jesienią) , gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy czterech liści:

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, mak polny, samosiewy pszenicy.

Chwasty średnio odporne: fiołek polny.

Chwasty odporne: chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.

Stosowanie środka

Rzepak ozimy (odmiany odporne na imazamoks)

Termin stosowania:

a) Powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Cleravis 492,5 SC 1,5 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

b) Powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy czterech liści. W przypadku występowania maruny bezwonnej, przytuli czepnej, chabra bławatka oraz fiołka polnego stosować wyższą z zalecanych dawek: Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha+ Dash HC 1,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Cleravis 492,5 SC 1,5 – 2.0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Sucha jesień może obniżyć skuteczność herbicydu.

2. Środek ochrony roślin Cleravis 492,5 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej, nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej metazachlor na ha.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środka nie stosować: − na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki, − przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0 oC – 30oC, z dale od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.