INPUT 460 EC 15L

O produkcie

INPUT 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnych

protiokonazol (związek z grupy triazoli) 160 g w 1 litrze środka,

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) 300 g w 1 litrze środka.

Stosowanie środka

PSZENICA OZIMA

Pszenica ozima
łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i
traw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,75 l/ha (w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1. kolanka, BBCH 30-31)
lub
1,0 l/ha (w okresie od fazy 1. kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść jeszcze nie
rozwinięty), BBCH 31-37).
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy widocznego liścia flagowego (liść jeszcze nie
rozwinięty) (BBCH 30-37).
Liczba zabiegów: 1
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Liczba zabiegów: 1
fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy początku kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Liczba zabiegów: 1

fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy początku kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


PSZENŻYTO OZIME

fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła
zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy początku kłoszenia: szczyt kwiatostanu wyłania
się z pochwy (BBCH 30-51).
Liczba zabiegów: 1
fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
choroby, od fazy początku kłoszenia: szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy do fazy początku
kwitnienia: widoczne pierwsze pylniki (BBCH 51-61).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia: szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy (BBCH 30-51).Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
2. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnych mechanizmach działania:
spiroksaminę z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosynezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy, SBI II – aminy, wg FRAC grupa 5) i protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI I – DMI, wg FRAC grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej należy m. in. przestrzegać zalecanych dawek środka i zalecanej liczby zabiegów (tylko jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym).
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime – 35 dni.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
– w temperaturze 0°C – 30°C
– w dobrze wentylowanym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

  • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
  • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.