INPUT 460 EC 15L

INPUT 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnych:

protiokonazol (związek z grupy triazoli) 160 g w 1 litrze środka,
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) 300 g w 1 litrze środka.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozimaPszenica jaraJęczmień jary, jęczmień ozimy

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha – w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka, 1 l/ha – w okresie od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 • Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
 • Przestrzegać zalecanej dawki środka.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
 • Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

 • Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu
 • Unikać zanieczyszczenia oczu.
 • Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
 • w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.